Czy­ta­nie za chrupanie…

SONY DSC17 paź­dzier­ni­ka w biblio­te­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go odbył się hap­pe­ning pt. „Czy­ta­nie za chru­pa­nie” Pod­czas akcji  ucznio­wie na prze­rwach  gło­śno czy­ta­li  frag­ment wybra­nych ksią­żek, każ­dy odważ­ny czy­ta­ją­cy otrzy­my­wał pod­czas zaba­wy czy­tel­ni­czej kru­che cia­stecz­ko. Pomysł bar­dzo spodo­bał się wszyst­kim uczniom!!!

Dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci dzień

Jeden z SONY DSCnaj­bar­dziej ulu­bio­nych dni w roku – MIKOŁAJKI. Odby­ły się jak zawsze 6 grud­nia. Oczy­wi­ście nie mogło się obyć bez naj­waż­niej­sze­go gościa, czy­li Świę­te­go Miko­ła­ja, któ­ry odwie­dził Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­da­jąc dzie­ciom pre­zen­ty. O dzi­wo, nawet naj­więk­sze urwi­sy nie pozo­sta­ły bez upo­min­ku. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszubskiej 

Dnia 29 lifilharsto­pa­da 2017 r. dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go OP6B, OP6D, OP6E wybra­ły się na wyciecz­kę do Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej w Wej­he­ro­wie na przed­sta­wie­nie pt. „Pchła Sza­chraj­ka”. Muzycz­ny spek­takl fami­lij­ny na pod­sta­wie prze­za­baw­nej wier­szo­wa­nej histo­ryj­ki mistrza Jana Brze­chwy opo­wia­dał o spryt­nej pcheł­ce, któ­ra wiecz­nie wszyst­kim robi­ła psi­ku­sy. Sza­chraj­ka sta­le mia­ła gło­wę peł­ną pomy­słów. Czy­taj dalej

Lek­cje biblio­tecz­ne dla najmłodszych

3Na począt­ku paź­dzier­ni­ka odby­ły się w biblio­te­ce szkol­nej „Poczy­taj­ki „czy­li lek­cje biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Przez cały mie­siąc gru­py przed­szkol­ne odwie­dza­ją­ce biblio­te­kę dowia­dy­wa­ły się  się cie­ka­wo­stek o pra­cy nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pomiesz­cze­niach biblio­te­ki, książ­kach, czy­tel­ni­kach. Czy­taj dalej

Plu­szo­we misie w naszej szkole

SONY DSC28 listo­pa­da po raz kolej­ny obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Plu­szo­we­go Misia. Ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi klas 1–3 oraz odzia­ły przed­szkol­ne włą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła”.  Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nia dla najlepszych!

stypendiumW lip­cu 2017 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­po­wa­ła ówcze­snych szó­sto­kla­si­stów do otrzy­ma­nia wspar­cia w for­mie sty­pen­dium w ramach pro­jek­tu “Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Czy­taj dalej

„Zacho­waj trzeź­wy umysł” – suk­ce­sy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtycz­ne Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie reali­zo­wa­ne są m.in. poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Kam­pa­nii pt. „Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. W ramach kam­pa­nii korzy­sta się z sze­re­gu cie­ka­wie zapro­jek­to­wa­nych kart pra­cy, pla­ka­tów, bro­szur, drob­nych gadże­tów, a tak­że ulo­tek edu­ka­cyj­nych dla  rodzi­ców.  Czy­taj dalej

Naj­lep­si w Gmi­nie Luzino

SONY DSCW  Wej­he­ro­wie dnia 27 listo­pa­da 2017 roku odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Pomor­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Foto­gra­ficz­no-Fil­mo­we­go pt. „ Uza­leż­nie­nia XXI wieku”.Do Powia­to­we­go Zespo­łu Pla­có­wek Oświa­to­wo-Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie wpły­nę­ło ok. 300 prac, spo­śród któ­rych wyróż­nio­no 86.
Czy­taj dalej

Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi ucznio­wie na zaję­ciach języ­ka kaszub­skie­go   samo­dziel­nie zro­bi­li gofry. Było to słod­kie pod­su­mo­wa­nie tema­tów zwią­za­nych z kuch­nią. Przed skosz­to­wa­niem swo­ich wypie­ków każ­dy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz spo­sób ich przy­go­to­wa­nia. Było to rewe­la­cyj­ne ćwi­cze­nie języ­ko­we, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczniów.

Lin­gwi­stycz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkol­ne eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odby­ły się we wto­rek, 21 listo­pa­da 2017 r. W szkol­nym eta­pie wzię­ło udział pię­cio­ro uczniów klas I‑IV w kate­go­rii „język angiel­ski”. Kla­sy I‑II repre­zen­to­wa­li: Anto­ni­na Rosak – 1f,  Adam Kaczy­kow­ski – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy III — IV rez­pre­zen­to­wa­ło dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f. Czy­taj dalej

Andrzej­ki w bibliotece!

SONY DSC30 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na  zapro­si­ła kla­sy dru­gie na andrzej­ki do biblioteki.W gabi­ne­cie wróżb posłu­cha­li­śmy opo­wia­da­nia z książ­ki pt „Nie­zwy­kłe przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek” J .Bed­na­rek, o skar­pet­ce pierw­szej, któ­ra marzy­ła o wiel­kiej sła­wie, speł­ni­ła swo­je pra­gnie­nie i zosta­ła gwiaz­dą seria­lu tele­wi­zyj­ne­go. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy lite­rac­kie Macieja

SONY DSCMaciej Kel­ler — uczeń kla­sy III c Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w  Luzi­nie odno­si licz­ne  suk­ce­sy literackie.Już w kla­sie dru­giej zajął I miej­sce w XXIII   Pomor­skim Kon­kur­sie „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, w kate­go­rii: pra­ca lite­rac­ka – poezja oraz został lau­re­atem w kon­kur­sie „Moja recen­zja”, w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „ Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. Czy­taj dalej

Muzycz­na przerwa

Ucznio­wie klas SONY DSCI‑III są zachwy­ce­ni nowym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych. Od 13 listo­pa­da 2017 r. dzie­ci mogą uczest­ni­czyć w ini­cja­ty­wie “Muzycz­na prze­rwa”. Pod­czas dłu­giej prze­rwy ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ją się na hol ape­lo­wy, by tam brać udział w fan­ta­stycz­nej, tanecz­nej przygodzie.
Czy­taj dalej

Dys­ko­te­ka andrzejkowa

SONY DSC21 listo­pa­da w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa dla klas IV – VI. Pod­czas zaba­wy nie zabra­kło naj­więk­szych tanecz­nych prze­bo­jów z ostat­nich mie­się­cy. Ucznio­wie świet­nie się bawi­li przy muzy­ce dys­ko­te­ko­wej. Oprócz tań­ca, tego dnia, jak każe tra­dy­cja nie oby­ło się bez wróżb. Czy­taj dalej

06Dni 20Godzin 50Minut 45Sekund