Przed­szko­la­ki z wiz­ytą w komis­aria­cie policji w Luzinie

1Przed­szko­la­ki z grup „Motyl­ki” i „Pszczół­ki”  wraz z wychowaw­czy­ni­a­mi- panią Joan­ną Brzeską i panią Natal­ią Klas-wybrały się na wycieczkę do Komis­ariatu Policji w Luzinie. Celem wyjś­cia było ksz­tał­towanie  nawyku właś­ci­wego zachowa­nia się w ruchu dro­gowym, utr­wale­nie pod­sta­wowych zasad porusza­nia się po jezd­ni oraz poz­nanie Komis­ariatu Policji.
W trak­cie odwiedzin przed­szko­la­ki miały okazję poroz­maw­iać z polic­jan­ta­mi oraz zobaczyć, jak wyglą­da ich miejsce pra­cy. Dzieci zostały oprowad­zone po budynku Komis­ariatu, odwiedz­iły dyżurkę, gdzie mogły przyjrzeć się z bliska pra­cy dyżurnego, który przyj­mu­je zgłoszenia od mieszkańców Luz­i­na i okolic. Zobaczyły wyposaże­nie polic­jan­ta oraz sprzęt jakim na co dzień dys­ponu­je Polic­ja. Wielką fra­jdą dla przed­szko­laków był radiowóz pol­i­cyjny z włąc­zony­mi syg­nała­mi dźwiękowy­mi i świ­etl­ny­mi.  Przy okazji odwiedzin polic­jan­ci omówili z dzieć­mi zasady bez­piecznego zachowa­nia się w przed­szkolu, w domu i na drodze, jak również pod­czas kon­tak­tu z osoba­mi obcy­mi. Pan Polic­jant przy­bliżył nam także specy­fikę pra­cy tech­ni­ka krymi­nal­nego  i zro­bił każde­mu dziecku odcisk jego linii papilarnych.W cza­sie spotka­nia przed­szko­la­ki zadawały mnóst­wo ciekawych pytań i wykazy­wały się dużą wiedzą na tem­at bez­pieczeńst­wa. Na zakończe­nie wiz­y­ty przed­szko­la­ki podz­iękowały polic­jan­tom wręcza­jąc słod­ki upominek oraz pisemne podz­iękowa­nia i wyko­nane włas­noręcznie rysunki.


Wstecz