Innowa­cyjny sposób nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Przed­szkolu nr 2 w Luzinie

logo-WSO1Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzinie jest jed­nym z lau­re­atów IV edy­cji pro­gra­mu „WzMOC­nij swo­je otocze­nie”. Dzię­ki przyz­nane­mu przez Pol­skie Sieci Elek­troen­er­gety­czne grantowi możli­wy będzie zakup inter­ak­ty­wnego mon­i­to­ra dotykowego oraz pomo­cy naukowych potrzeb­nych do innowa­cyjnej nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Przed­szkolu nr 2.
Pro­gram „WzMOC­nij swo­je otocze­nie” to ogólnopol­s­ki pro­gram grantowy real­i­zowany przez Pol­skie Sieci Elek­troen­er­gety­czne, skierowany do samorządów i ich jed­nos­tek – np. przed­szkoli, szkół, bib­liotek, czy ośrod­ków pomo­cy społecznej, oraz do orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, które chcą wprowadzać ważne i dłu­gotr­wałe zmi­any w swoim otocze­niu w jed­nym z ośmiu następu­ją­cych obszarów: akty­wność fizy­cz­na, bez­pieczeńst­wo, edukac­ja, ochrona zwierząt, rozwój wspól­nej przestrzeni pub­licznej, środowisko nat­u­ralne, zdrowie i inne inic­jaty­wy mieszczące się w celach programu.Więcej infor­ma­cji o dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­to­ra pro­gra­mu dostęp­nych jest na stron­ie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Wstecz