Inno­wa­cyj­ny spo­sób nauki języ­ka angiel­skie­go w Przed­szko­lu nr 2 w Luzinie

logo-WSO1Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzi­nie jest jed­nym z lau­re­atów IV edy­cji pro­gra­mu „WzMOC­nij swo­je oto­cze­nie”. Dzię­ki przy­zna­ne­mu przez Pol­skie Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­ne gran­to­wi moż­li­wy będzie zakup inte­rak­tyw­ne­go moni­to­ra doty­ko­we­go oraz pomo­cy nauko­wych potrzeb­nych do inno­wa­cyj­nej nauki języ­ka angiel­skie­go w Przed­szko­lu nr 2.
Pro­gram „WzMOC­nij swo­je oto­cze­nie” to ogól­no­pol­ski pro­gram gran­to­wy reali­zo­wa­ny przez Pol­skie Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­ne, skie­ro­wa­ny do samo­rzą­dów i ich jed­no­stek – np. przed­szko­li, szkół, biblio­tek, czy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej, oraz do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­re chcą wpro­wa­dzać waż­ne i dłu­go­trwa­łe zmia­ny w swo­im oto­cze­niu w jed­nym z ośmiu nastę­pu­ją­cych obsza­rów: aktyw­ność fizycz­na, bez­pie­czeń­stwo, edu­ka­cja, ochro­na zwie­rząt, roz­wój wspól­nej prze­strze­ni publicz­nej, śro­do­wi­sko natu­ral­ne, zdro­wie i inne ini­cja­ty­wy miesz­czą­ce się w celach programu.Więcej infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­ni­za­to­ra pro­gra­mu dostęp­nych jest na stro­nie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Wstecz