Zarząd Rady Rodz­iców Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie

Rok szkol­ny 2020/2021

Prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców:  Grze­gorz Slas

Wiceprze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców:  Ange­li­ka Grabowska

Skarb­nik Rady Rodz­iców:  Hon­o­ra­ta Nowak-Pobłocka

Członkowie:  Mag­dale­na Wyp­i­jacz, Mal­wina Pal­lach, Katarzy­na Keller

kon­takt do Prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców:  grzegorzslas07@gmail.com

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz