Zarząd Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Rok szkol­ny 2020/2021

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców:  Grze­gorz Slas

Wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców:  Ange­li­ka Grabowska

Skarb­nik Rady Rodzi­ców:  Hono­ra­ta Nowak-Pobłocka

Człon­ko­wie:  Mag­da­le­na Wypi­jacz, Mal­wi­na Pal­lach, Kata­rzy­na Keller

kon­takt do Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców:  grzegorzslas07@gmail.com

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz