PREZYDIUM RADY RODZICÓW

wybra­ne dnia 24.09.2019 r.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodziców Grze­gorz Slas
I Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodziców Ange­li­ka Grabowska
II Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodziców Mal­wi­na Kotłowska
I Sekre­tarz Rady Rodziców Mag­da­le­na Wypijacz
II Sekre­tarz Rady Rodziców Mal­wi­na Pallach
Skarb­nik Rady Rodziców Iwo­na Patelczyk
Czło­nek Rady Rodziców Alek­san­dra Joskowska
Czło­nek Rady Rodziców Wio­le­ta Pobłocka
Czło­nek Rady Rodziców Kata­rzy­na Keller

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­ca Beata Kowal­ska
Czło­nek Komi­sji Rewizyjnej Mag­da­le­na Lesnau
Czło­nek Komi­sji Rewizyjnej Ber­na­de­ta Białk

kon­takt do Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców:  grzegorzslas07@gmail.com

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz