Zarząd Rady Rodzi­ców Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

Rok szkol­ny 2022/2023

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców:  Grze­gorz Slas

Wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców:  Patry­cja Kobie­la, Adria­na Hewelt

Skarb­nik Rady Rodzi­ców:  Hono­ra­ta Kotłowska,

Człon­ko­wie:  Maja Kro­śnic­ka, Ange­li­ka Łaga, Patry­cja Kle­in, Mał­go­rza­ta Kohn­ke, Wio­let­ta Pobłocka.

kon­takt do Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców:  grzegorzslas07@gmail.com

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz