Luzi­no, 13.12.2023r.

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 4/23

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych

do sto­łów­ki Zespo­łu Szkolno-Przedszkolnego

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Opis przed­mio­tu zamówienia→kliknij tutaj i pobierz

Spe­cy­fi­ka­cja zamówienia→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty→kliknij tutaj i pobierz


 

Luzi­no, 23.08.2023r.

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 3/23

na dosta­wę środ­ków che­micz­nych i arty­ku­łów higienicznych

do Zespo­łu Szkolno-Przedszkolnego

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz


Luzi­no, 18.08.2023r.

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 2/23

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych

do sto­łów­ki w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1‑specyfikacja→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 2‑opis przed­mio­tu zamówienia→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 3‑umowa

Infor­ma­cja o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty→kliknij tutaj i pobierz


 

Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty

w wyni­ku zapy­ta­nia ofertowego 

znak spra­wy: 1/23

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 1/23

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych

do sto­łów­ki w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1‑specyfikacja→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 2‑opis przedmiotu→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 3‑umowa→kliknij i pobierz

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 14/22

 

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 14/22

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych

do sto­łów­ki w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1‑specyfikacja→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 2‑opis przedmiotu→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 3‑umowa→kliknij i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 13/22

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych

do sto­łów­ki w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1‑specyfikacja→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 2‑opis przedmiotu→kliknij i pobierz

Załącz­nik nr 3‑umowa→kliknij i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 12/22

na dosta­wę arty­ku­łów spożywczych 

do sto­łów­ki w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

w Luzi­nie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1‑specyfikacja→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 2‑opis przedmiotu→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 3‑umowa→kliknij tutaj i pobierz

 

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 11/22

na zakup sto­li­ków i krzesełek 

dla przed­szko­la

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­larz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 10/22

na zakup moni­to­rów interaktywnych

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­larz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 9/22

na zakup lap­to­pów z zewnętrz­ny­mi głośnikami

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­larz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 8/22

na zakup wypo­sa­że­nia dla przedszkola

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­larz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 7/22
na zakup wraz z dosta­wą i insta­la­cją wyposażenia
w ramach pro­gra­mu „Labo­ra­to­ria przyszłości”.

Zakup wraz z dosta­wą i insta­la­cją wypo­sa­że­nia w ramach pro­gra­mu „Labo­ra­to­ria przy­szło­ści”. 

Zamó­wie­nie jest finan­so­we w ramach Labo­ra­to­riów Przy­szło­ści, któ­re jest udzie­la­ne na pod­sta­wie art. 65 ust. 28 usta­wy z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwa­nej dalej „usta­wą”, ze środ­ków Fun­du­szu Prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19 na pod­sta­wie UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrze­śnia 2021 r. w spra­wie wspar­cia na reali­za­cję inwe­sty­cyj­nych zadań jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go pole­ga­ją­cych na roz­wi­ja­niu szkol­nej infra­struk­tu­ry – „Labo­ra­to­ria przyszłości”.

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 2  (for­mu­larz cenowy)→kliknij tutaj i pobierz

Infor­ma­cja o unie­waż­nie­niu zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 7/22

 

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 6/22
na zakup wraz z dosta­wą i insta­la­cją wyposażenia
w ramach pro­gra­mu „Labo­ra­to­ria przyszłości”.

Zakup wraz z dosta­wą i insta­la­cją wypo­sa­że­nia w ramach pro­gra­mu „Labo­ra­to­ria przy­szło­ści”. 

Zamó­wie­nie jest finan­so­we w ramach Labo­ra­to­riów Przy­szło­ści, któ­re jest udzie­la­ne na pod­sta­wie art. 65 ust. 28 usta­wy z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwa­nej dalej „usta­wą”, ze środ­ków Fun­du­szu Prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19 na pod­sta­wie UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrze­śnia 2021 r. w spra­wie wspar­cia na reali­za­cję inwe­sty­cyj­nych zadań jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go pole­ga­ją­cych na roz­wi­ja­niu szkol­nej infra­struk­tu­ry – „Labo­ra­to­ria przyszłości”.

Zapy­ta­nie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 1→kliknij tutaj i pobierz

Załącz­nik nr 2  (for­mu­larz cenowy)→kliknij tutaj i pobierz

Zmia­ny w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty


Zmia­ny w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty


Zmia­ny w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty


Zmia­ny w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty