Zapy­tanie ofer­towe nr 12/22

na dostawę artykułów spożywczych 

do stołów­ki w Zes­pole Szkolno-Przedszkolnym

w Luzinie przy ul. Szkol­nej 13

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 1‑specyfikacja→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 2‑opis przedmiotu→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 3‑umowa→kliknij tutaj i pobierz

 

Zapy­tanie ofer­towe nr 11/22

na zakup sto­lików i krzesełek 

dla przed­szko­la

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­la­rz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­tanie ofer­towe nr 10/22

na zakup mon­i­torów interaktywnych

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­la­rz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­tanie ofer­towe nr 9/22

na zakup lap­topów z zewnętrzny­mi głośnikami

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­la­rz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­tanie ofer­towe nr 8/22

na zakup wyposaże­nia dla przedszkola

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Wzór umowy→kliknij tutaj i pobierz

For­mu­la­rz cenowy→kliknij tutaj i pobierz

Zapy­tanie ofer­towe nr 7/22
na zakup wraz z dostawą i insta­lacją wyposażenia
w ramach pro­gra­mu „Lab­o­ra­to­ria przyszłości”.

Zakup wraz z dostawą i insta­lacją wyposaże­nia w ramach pro­gra­mu „Lab­o­ra­to­ria przyszłoś­ci”. 

Zamówie­nie jest finan­sowe w ramach Lab­o­ra­toriów Przyszłoś­ci, które jest udzielane na pod­staw­ie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środ­ków Fun­duszu Prze­ci­wdzi­ała­nia COVID-19 na pod­staw­ie UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrześ­nia 2021 r. w spraw­ie wspar­cia na real­iza­cję inwest­y­cyjnych zadań jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego pole­ga­ją­cych na rozwi­ja­niu szkol­nej infra­struk­tu­ry – „Lab­o­ra­to­ria przyszłości”.

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 1→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 2  (for­mu­la­rz cenowy)→kliknij tutaj i pobierz

Infor­ma­c­ja o unieważnie­niu zapy­ta­nia ofer­towego nr 7/22

 

Zapy­tanie ofer­towe nr 6/22
na zakup wraz z dostawą i insta­lacją wyposażenia
w ramach pro­gra­mu „Lab­o­ra­to­ria przyszłości”.

Zakup wraz z dostawą i insta­lacją wyposaże­nia w ramach pro­gra­mu „Lab­o­ra­to­ria przyszłoś­ci”. 

Zamówie­nie jest finan­sowe w ramach Lab­o­ra­toriów Przyszłoś­ci, które jest udzielane na pod­staw­ie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środ­ków Fun­duszu Prze­ci­wdzi­ała­nia COVID-19 na pod­staw­ie UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrześ­nia 2021 r. w spraw­ie wspar­cia na real­iza­cję inwest­y­cyjnych zadań jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego pole­ga­ją­cych na rozwi­ja­niu szkol­nej infra­struk­tu­ry – „Lab­o­ra­to­ria przyszłości”.

Zapy­tanie ofertowe→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 1→kliknij tutaj i pobierz

Załącznik nr 2  (for­mu­la­rz cenowy)→kliknij tutaj i pobierz

Zmi­any w wyborze najko­rzyst­niejszej oferty


Zmi­any w wyborze najko­rzyst­niejszej oferty


Zmi­any w wyborze najko­rzyst­niejszej oferty


Zmi­any w wyborze najko­rzyst­niejszej oferty