Dzień Chłopa­ka w grupie Tygryski

Dzien-Chlopaka4030 wrześ­nia chłop­cy z grupy OP4B obchodzili swo­je świę­to. Dziew­czyn­ki bard­zo się starały, by tego szczegól­nego dnia koledzy z grupy czuli się naprawdę wyjątkowo. Przy­go­towały dla nich piękne krawaty, a potem złożyły najlep­sze życzenia i roz­dały upominki.
Następ­nie odbył się konkurs z nagro­da­mi oraz balonowe tańce i zabawy z chus­tą ani­ma­cyjną. Pod koniec zajęć pani Iwona wręczyła chłop­com medale „super chłopa­ka”.  Był to naprawdę wspani­ały dzień, pełen uśmiechu, radoś­ci i pozy­ty­wnych wrażeń.


Wstecz