Dzień Chło­pa­ka w gru­pie Tygryski

Dzien-Chlopaka4030 wrze­śnia chłop­cy z gru­py OP4B obcho­dzi­li swo­je świę­to. Dziew­czyn­ki bar­dzo się sta­ra­ły, by tego szcze­gól­ne­go dnia kole­dzy z gru­py czu­li się napraw­dę wyjąt­ko­wo. Przy­go­to­wa­ły dla nich pięk­ne kra­wa­ty, a potem zło­ży­ły naj­lep­sze życze­nia i roz­da­ły upominki.
Następ­nie odbył się kon­kurs z nagro­da­mi oraz balo­no­we tań­ce i zaba­wy z chu­s­tą ani­ma­cyj­ną. Pod koniec zajęć pani Iwo­na wrę­czy­ła chłop­com meda­le „super chło­pa­ka”.  Był to napraw­dę wspa­nia­ły dzień, pełen uśmie­chu, rado­ści i pozy­tyw­nych wrażeń.


Wstecz