Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki w IId

115.09.2021 r. kla­sa II d w ramach udzia­łu w Mię­dzy­na­ro­do­wym Pro­jek­cie Edu­ka­cyj­nym Emo­cja wybra­ła się do Kra­iny Kre­atyw­no­ści. Dzie­ci okre­śla­ły swo­je emo­cje, pozna­ły histo­rię Vash­ti, oraz wyko­na­ły kre­atyw­ne „krop­ko­we” zadania.
Każ­de dziec­ko sta­ra­ło się odkryć swo­ją „super moc” poprzez wyko­na­nie kar­ty pra­cy „Jestem mistrzem w…”. Poprzez swój ubiór cała gru­pa odnio­sła się do obcho­dzo­ne­go tego dnia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Krop­ki, czy­li świę­ta kre­atyw­no­ści, odwa­gi oraz zabawy.


Wstecz