Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki w IId

115.09.2021 r. klasa II d w ramach udzi­ału w Między­nar­o­dowym Pro­jek­cie Eduka­cyjnym Emoc­ja wybrała się do Krainy Kreaty­wnoś­ci. Dzieci określały swo­je emoc­je, poz­nały his­torię Vashti, oraz wykon­ały kreaty­wne „krop­kowe” zadania.
Każde dziecko starało się odkryć swo­ją „super moc” poprzez wyko­nanie kar­ty pra­cy „Jestem mis­trzem w…”. Poprzez swój ubiór cała gru­pa odniosła się do obchod­zonego tego dnia Między­nar­o­dowego Dnia Krop­ki, czyli świę­ta kreaty­wnoś­ci, odwa­gi oraz zabawy.


Wstecz