Dzień Chło­pa­ka w gru­pie 0P6a

130 wrze­śnia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obcho­dzi­ły uro­czy­stość z oka­zji Dnia Chło­pa­ka. Z tej oka­zji pani razem z dziew­czyn­ka­mi przy­go­to­wa­ły meda­le, dyplo­my  dla „Super Chłopaka”.
Były tak­że drob­ne upo­min­ki, zaba­wy i oczy­wi­ście mnó­stwo życzeń, by nasi chłop­cy rośli duzi i szczę­śli­wi. W podzię­ko­wa­niu za wspa­nia­łe pre­zen­ty chłop­cy zapro­si­li dziew­czyn­ki na słod­ki poczę­stu­nek. Był to dzień pełen wra­żeń, atrak­cji, rado­ści i dobrej zabawy.


Wstecz