Jesi­en­ny kącik przy­rod­niczy w grupie “Jeży­ki”

1Dzieci z grupy „Jeży­ki” pod­czas jesi­en­nych spac­erów z rodzi­ca­mi naz­bier­ały kasz­tanów, żołędzi, jarzębiny, szyszek, liś­ci, które przyniosły do przed­szko­la. Nie zabrakło również warzyw i owoców. Z przynie­sionych darów pow­stał  jesi­en­ny kącik przyrodniczy.
Kasz­tany, żołędzie i szysz­ki wyko­rzys­tal­iśmy jako licz­many, a także posłużyły do wyko­na­nia ludzików oraz zwierzątek. Dzięku­je­my rodz­i­com za zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję jesi­en­nego kąci­ka przyrodniczego.


Wstecz