Świa­to­wy Dzień Jabł­ka w gru­pie „Motyl­ków”

1Zie­lo­ne, czer­wo­ne, okrą­głe, pach­ną­ce, a jako prze­ką­ska nie­zwy­kle sycą­ce… Jabł­ko – peł­ne wita­mi­nek dla chło­pa­ków i dziew­czy­nek. Wszy­scy jabł­ka chęt­nie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!
Dzie­ci z gru­py OP6D rów­nież obcho­dzi­ły ten zdro­wy dzień w przed­szko­lu. Zaję­cia roz­po­czę­li­śmy od poga­dan­ki na temat wita­mi­nek, któ­re kry­ją w sobie nasze rodzi­me owo­ce. Była to też oka­zja, aby przy­po­mnieć, że jedze­nie warzyw i owo­ców jest pod­sta­wą, aby zapew­nić sobie zdro­wie, wital­ność i zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko wie­lu cho­rób. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się, że bar­dzo waż­ne jest to, żeby jabł­ka jeść ze skór­ką. Nale­ży tyl­ko pamię­tać, aby przed spo­ży­ciem dokład­nie je umyć. Obej­rza­ły tak­że fil­my edu­ka­cje, z któ­rych dowie­dzia­ły się m.in. jak wyglą­da zbiór jabłek w sadach oraz jakie są odmia­ny jabłek. Przed­szko­la­kom bar­dzo spodo­bał się taniec do pio­sen­ki „Czer­wo­ne jabłusz­ko”, przy któ­rym bawi­ły się świet­nie. Roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki, quizy i śpie­wa­ły pio­sen­ki, a tak­że opi­sy­wa­ły wygląd, zapach i smak jabł­ka. Dzie­ci mia­ły rów­nież zaję­cia kuli­nar­ne, każ­dy miał moż­li­wość utar­cia jabł­ka z pomo­cą wycho­waw­czy­ni. Wszy­scy świet­nie sobie pora­dzi­li, a wyko­na­ny samo­dziel­nie  zdro­wy deser sma­ko­wał wyśmie­ni­cie! Ten dzień zali­cza­my do bar­dzo uda­nych i  wszyst­kich do jedze­nia jabłek zachę­ca­my, bo to źró­dło zdro­wia i witamin!


Wstecz