Muzycz­na biblioteka

SONY DSCUcznio­wie klas dru­gich Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wraz z wycho­waw­ca­mi bra­li udzia­łu w “Muzycz­nej Biblio­te­ce”- dzia­ła­niu w ramach pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa — Ludzie z pasją. Czy­taj dalej

„Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wyda­rze­nia zwią­za­ne z rokiem Wisły- kró­lo­wej pol­skich rzek, biblio­te­ka szkol­na ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać wraz z ucznia­mi „żywą” wysta­wę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła pły­nie przez wszyst­kie pol­skie ser­ca, jest sym­bo­lem naszej pol­sko­ści i toż­sa­mo­ści. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą w dniach 09.04.2018–30.04.2018.

Troll  w biblio­te­ce-gra biblioteczna

SONY DSCUcznio­wie kla­sy I b roz­po­czę­li  dnia 16.04.2018 r.  grę czy­tel­ni­czą pt. „Troll w bibliotece”na pod­sta­wie książ­ki pt. ”Zbaw­cy ksią­żek” autor­stwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kolej­ne dni tygo­dnia ucznio­wie pierw­szych kla­sy poszu­ki­wa­li „Tro­li­sko, co nisz­czy wszyst­ko”. Czy­taj dalej

Histo­ria komiksu

SONY DSCOd paź­dzier­ni­ka 2017 r do mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­co­dzien­nych lek­cjach biblio­tecz­nych. Zapre­zen­to­wa­na mul­ti­me­dial­na pre­zen­ta­cja  o histo­rii komik­su wzbu­dzi­ła zain­te­re­so­wa­nie wśród słu­cha­czy, Czy­taj dalej

Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Lite­ra­tu­ry Kaszubskiej 

SP konkurs Rm 4Dnia 28 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje szkol­ne XLVII Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa” .Komi­sja kon­kur­so­wa prze­słu­cha­ła uczest­ni­ków w  kate­go­riach wie­ko­wych. Usta­le­nia Komi­sji przed­sta­wia­ją się w spo­sób następujący:

Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szkoły

piosenka14 kwiet­nia 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 w Rumi odbył się IV Woje­wódz­ki Kon­kurs Wokal­ny „Pio­sen­ka jest dobra na wszyst­ko”. Nasza szko­ła była repre­zen­to­wa­na przez dwo­je soli­stów i zespół. Czy­taj dalej

Awans naszych uczniów do finału

davTro­je naszych repre­zen­tan­tów wzię­ło udział w eli­mi­na­cjach woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”, któ­ry odbył się 19 mar­ca 2018 r. w SP nr 39  w Gdań­sku.. Do tur­nie­ju przy­stą­pi­ło 55 uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych. Czy­taj dalej

Wspól­ne czy­ta­nie w roz­wo­ju dziecka

SONY DSCW dniu 26 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z panią mgr Ewą Budzi­szew­ską, psy­cho­lo­giem spo­łecz­nym, z Powia­to­we­go Zespo­łu Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no- Peda­go­gicz­nych w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Powi­ta­nie wio­sny w oddzia­łach przedszkolnych

7Jak co roku 21 mar­ca przed­szko­la­ki z  naszej szko­ły spo­tka­ły się w barw­nym koro­wo­dzie na powi­ta­nie nowej pory roku. To czas, w któ­rym przy­ro­da budzi się po zimo­wym śnie do życia, budzą się zwie­rzę­ta, rośli­ny a my tego dnia chcie­li­śmy obu­dzić Wio­snę. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czytelnika

SONY DSCDnia 22 mar­ca 2018 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia  „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkolnej.Uroczystość mia­ła cha­rak­ter rado­sne­go spo­tka­nia ze świa­tem ksią­żek, w któ­rym kró­lu­je fan­ta­zja i przy­go­da. Czy­taj dalej

Świę­to Szko­ły w luziń­skiej „jedyn­ce”

01015 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go obcho­dzo­no podwój­ną uro­czy­stość. W ramach  Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów zor­ga­ni­zo­wa­no tra­dy­cyj­ne Świę­to Szko­ły. Spo­łecz­ność szkol­ną  oraz przy­by­łych gości bar­dzo ser­decz­nie powi­tał dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca, któ­ry zapo­znał zebra­nych z mniej zna­ny­mi  fak­ta­mi  z życia Lecha Bąd­kow­skie­go.  Czy­taj dalej

XVI  POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ

SONY DSCDnia 16.03.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  XVI Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwé”. Otwar­cia festi­wa­lu doko­nał wójt Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor Dariusz Romp­ca powi­tał zapro­szo­nych gości. Czy­taj dalej

-3Dni -16Godzin -43Minut -20Sekund