Obow­iązek informacyjny

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych jest Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 z siedz­ibą w Luzinie 84–242, Szkol­na 13, reprezen­towana przez Dyrek­to­ra Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie.
 2. Admin­is­tra­tor Danych Osobowych powołał Inspek­to­ra Ochrony Danych, do którego oso­ba, której dane doty­czą, może wys­tąpić z wioska­mi i pyta­ni­a­mi doty­czą­cy­mi jej danych osobowych. Inspek­tor Ochrony Danych jest dostęp­ny pod adresem email : abi@gmail.com
 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu real­iza­cji obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa.
 4. Pod­stawę prawną przetwarza­nia danych osobowych przez Szkołę Pod­sta­wową nr 1 w Luzinie stanow­ią w szczegól­noś­ci zapisy niżej wymienionej ustawy:

    — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. Pra­wo Oświa­towe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i  2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

 1. Dane osobowe mogą być udostęp­ni­ane i przekazy­wane innym pod­miotom real­izu­ją­cym zada­nia na zlece­nie lub w imie­niu Admin­is­tra­to­ra Danych Osobowych w zakre­sie niezbęd­nym do real­iza­cji obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla praw­idłowej real­iza­cji celu przetwarza­nia, chy­ba że dłuższy okres przetwarza­nia danych wyni­ka z przepisów szczególnych.
 3. Oso­bie której dane doty­czą przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci przekazanych danych oraz ich popraw­ienia lub uzupełnienia.
 4. Oso­bie której dane doty­czą przysługu­je pra­wo żąda­nia prze­niesienia danych osobowych do innego administratora.
 5. Oso­bie której dane doty­czą przysługu­je pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego właś­ci­wego ds. ochrony danych osobowych w przy­pad­ku zas­trzeżeń co do sposobu i celu przetwarza­nia jej danych osobowych.
 6. Podanie Admin­is­tra­torowi danych osobowych jest wymo­giem usta­wowym. Odmowa poda­nia danych, podanie nieprawdzi­wych lub niepełnych danych, może naraz­ić osobę które dane doty­czą na odpowiedzial­ność karną.
 7. Admin­is­tra­tor danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na pod­staw­ie dobrowol­nej zgody oso­by, której dane doty­czą lub opieku­na prawnego, w celach real­iza­cji zadań nie związanych bezpośred­nio z pro­ce­sem nauczania.
 8. Oso­bie która wyraz­iła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieni­a­mi wymieniony­mi w pkt. 7,8 i 9; przysługu­je pra­wo do :
  a) wniesienia sprze­ci­wu wobec dal­szego przetwarzania
  b) cofnię­cia zgody ( cofnię­cie zgody nie ma wpły­wu na przetwarzanie które miało miejsce do momen­tu wyco­fa­nia zgody )
  c) żąda­nia ograniczenia przetwarzania
  d) usunię­cia danych osobowych