Obo­wią­zek informacyjny

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 z sie­dzi­bą w Luzi­nie 84–242, Szkol­na 13, repre­zen­to­wa­na przez Dyrek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie.
 2. Admi­ni­stra­tor Danych Oso­bo­wych powo­łał Inspek­to­ra Ochro­ny Danych, do któ­re­go oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może wystą­pić z wio­ska­mi i pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi jej danych oso­bo­wych. Inspek­tor Ochro­ny Danych jest dostęp­ny pod adre­sem ema­il : abi@gmail.com
 3. Dane oso­bo­we, prze­twa­rza­ne są w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa.
 4. Pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 w Luzi­nie sta­no­wią w szcze­gól­no­ści zapi­sy niżej wymie­nio­nej ustawy:

    — Usta­wa z dnia 14 grud­nia 2016 r. Pra­wo Oświa­to­we  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i  2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

 1. Dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nia­ne i prze­ka­zy­wa­ne innym pod­mio­tom reali­zu­ją­cym zada­nia na zle­ce­nie lub w imie­niu Admi­ni­stra­to­ra Danych Oso­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do reali­za­cji obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa.
 2. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji celu prze­twa­rza­nia, chy­ba że dłuż­szy okres prze­twa­rza­nia danych wyni­ka z prze­pi­sów szczególnych.
 3. Oso­bie któ­rej dane doty­czą przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do tre­ści prze­ka­za­nych danych oraz ich popra­wie­nia lub uzupełnienia.
 4. Oso­bie któ­rej dane doty­czą przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia prze­nie­sie­nia danych oso­bo­wych do inne­go administratora.
 5. Oso­bie któ­rej dane doty­czą przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go wła­ści­we­go ds. ochro­ny danych oso­bo­wych w przy­pad­ku zastrze­żeń co do spo­so­bu i celu prze­twa­rza­nia jej danych osobowych.
 6. Poda­nie Admi­ni­stra­to­ro­wi danych oso­bo­wych jest wymo­giem usta­wo­wym. Odmo­wa poda­nia danych, poda­nie nie­praw­dzi­wych lub nie­peł­nych danych, może nara­zić oso­bę któ­re dane doty­czą na odpo­wie­dzial­ność karną.
 7. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, może prze­twa­rzać dane oso­bo­we uzy­ska­ne na pod­sta­wie dobro­wol­nej zgo­dy oso­by, któ­rej dane doty­czą lub opie­ku­na praw­ne­go, w celach reali­za­cji zadań nie zwią­za­nych bez­po­śred­nio z pro­ce­sem nauczania.
 8. Oso­bie któ­ra wyra­zi­ła zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, poza upraw­nie­nia­mi wymie­nio­ny­mi w pkt. 7,8 i 9; przy­słu­gu­je pra­wo do :
  a) wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go przetwarzania
  b) cof­nię­cia zgo­dy ( cof­nię­cie zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie któ­re mia­ło miej­sce do momen­tu wyco­fa­nia zgody )
  c) żąda­nia ogra­ni­cze­nia przetwarzania
  d) usu­nię­cia danych osobowych