Wiz­y­ta w posterunku policji w Luzinie

2Dnia 1 październi­ka 2021 roku grupy przed­szkolne 0P5C oraz 0P5A odwiedz­iły Posterunek Policji w Luzinie. Kierown­ik posterunku asp. sztabowy Krzysztof Romanows­ki i dziel­ni­cowy mł. asp. Grze­gorz Bul­czak, którzy dba­ją o bez­pieczeńst­wo w naszej miejs­cowoś­ci przeprowadzili z dzieć­mi pogadankę na tem­at pra­cy polic­jan­ta i zasad bez­piecznego porusza­nia się w ruchu drogowym.
Dzieci poz­nały pomieszczenia budynku posterunku i pod­sta­wowe wyposaże­nie polic­jan­ta na służ­bie. Otrzy­mały cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy zostanie ‘’małym polic­jan­tem’’. W podz­iękowa­niu za spotkanie dzieci wręczyły funkcjonar­ius­zom lau­rkę – pol­i­cyjny radiowóz. Zad­owolone i pełne wrażeń wró­ciły do przedszkola.


Wstecz