Wizy­ta w poste­run­ku poli­cji w Luzinie

2Dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2021 roku gru­py przed­szkol­ne 0P5C oraz 0P5A odwie­dzi­ły Poste­ru­nek Poli­cji w Luzi­nie. Kie­row­nik poste­run­ku asp. szta­bo­wy Krzysz­tof Roma­now­ski i dziel­ni­co­wy mł. asp. Grze­gorz Bul­czak, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo w naszej miej­sco­wo­ści prze­pro­wa­dzi­li z dzieć­mi poga­dan­kę na temat pra­cy poli­cjan­ta i zasad bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się w ruchu drogowym.
Dzie­ci pozna­ły pomiesz­cze­nia budyn­ku poste­run­ku i pod­sta­wo­we wypo­sa­że­nie poli­cjan­ta na służ­bie. Otrzy­ma­ły cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy zosta­nie ‘’małym poli­cjan­tem’’. W podzię­ko­wa­niu za spo­tka­nie dzie­ci wrę­czy­ły funk­cjo­na­riu­szom laur­kę – poli­cyj­ny radio­wóz. Zado­wo­lo­ne i peł­ne wra­żeń wró­ci­ły do przedszkola.


Wstecz