Dzień Chło­pa­ka w gru­pie „Jeży­ki”

1Dziew­czyn­ki z gru­py „Jeży­ki” przy­go­to­wa­ły wspa­nia­łą nie­spo­dzian­kę  dla swo­ich kole­gów z oka­zji Dnia Chło­pa­ka. W dniu 30 wrze­śnia wrę­czy­ły chłop­com upo­min­ki, zaśpie­wa­ły „Sto lat” i zło­ży­ły życze­nia. Ten rado­sny dzień został utrwa­lo­ny  na zdjęciach.


Wstecz