Prób­ny alarm przeciwpożarowy

1Dnia 30 wrze­śnia 2021 r. w naszej szko­le odbył się prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Ewa­ku­acja uczniów i pra­cow­ni­ków pod obser­wa­cją dyrek­to­ra szko­ły — pana Dariu­sza Romp­cy oraz spe­cja­li­sty od BHP prze­bie­gła spraw­nie i prawidłowo.
Z dumą moż­na stwier­dzić, że ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie dosko­na­le radzą sobie w sytu­acji kry­zy­so­wej i potra­fią wziąć udział w spraw­nej ewakuacji.


Wstecz