Prób­ny alarm przeciwpożarowy

1Dnia 30 wrześ­nia 2021 r. w naszej szkole odbył się prób­ny alarm prze­ci­w­pożarowy. Ewakuac­ja uczniów i pra­cown­ików pod obserwacją dyrek­to­ra szkoły — pana Dar­iusza Romp­cy oraz spec­jal­isty od BHP prze­biegła sprawnie i prawidłowo.
Z dumą moż­na stwierdz­ić, że uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie doskonale radzą sobie w sytu­acji kryzysowej i potrafią wziąć udzi­ał w sprawnej ewakuacji.


Wstecz