Dzień przed­szko­la­ka w gru­pie „Motyl­ków”

1Dzie­ci z gru­py OP6D 20 wrze­śnia obcho­dzi­ły Dzień Przed­szko­la­ka. Już od same­go rana był to dzień pełen wra­żeń i pozy­tyw­nych emo­cji. Nie oby­ło się bez dużej ilo­ści świet­nej zaba­wy i uśmie­chów. Przed­szko­la­ki chęt­nie bra­ły udział w zapro­po­no­wa­nych aktyw­no­ściach, m.in: tor prze­szkód,  zaba­wy z chu­s­tą ani­ma­cyj­ną czy taniec z balonami.
Dzień ten został zwień­czo­ny  pamiąt­ko­wy­mi zdję­cia­mi w foto­bud­ce i słod­kim poczę­stun­kiem. Dodat­ko­wo każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło medal dla Super Przed­szko­la­ka Czer­piąc ze słów Janu­sza Kor­cza­ka „Kie­dy śmie­je się dziec­ko, śmie­je się cały świat”, wszyst­kim przed­szko­la­kom życzy­my rado­ści ze zdo­by­wa­nej wie­dzy, samych weso­łych chwil spę­dza­nych w przed­szko­lu, uśmie­chu i beztroski!


Wstecz