Ser­decz­nie zapraszamy

do udzia­łu

w XIX Pomor­skim Festi­wa­lu Piosenki 

Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”

Sza­now­ni Państwo!

logo-2Poja­wi­ła się w koń­cu nadzie­ja na prze­pro­wa­dze­nie nasze­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”. Nie zwle­ka­jąc, ser­decz­nie zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia zgło­szeń. Ter­min nad­sy­ła­nia do 10 czerw­ca włącz­nie. Dzień fina­łu zapla­no­wa­li­śmy na 18 czerw­ca, o jego for­mie poin­for­mu­je­my w ter­mi­nie późniejszym.

Kar­ty zgło­szeń i regu­la­min do pobra­nia tutaj←kliknij

Ser­decz­nie zapra­szam i pozdrawiam!

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

Kuli­nar­na podróż w języ­ku angielskim

notatka-2W kwiet­niu i maju uczest­ni­cy zajęć dodat­ko­wych z angiel­skie­go uda­li się w podróż kuli­nar­ną do róż­nych restau­ra­cji i kawiar­ni. Nauczy­li­śmy się jak zama­wiać potra­wy dla sie­bie oraz swo­ich bli­skich. Teraz już nikt za gra­ni­cą nie będzie głodny!

Nowy numer gazet­ki uczniow­skiej „Nowin­ki z  Luziń­skiej Jedynki”

foto_redakcjaKlub Mło­dych Repor­te­rów zachę­ca do zapo­zna­nie się z nowym nume­rem gazet­ki uczniow­skiej na stro­nie inter­ne­to­wej naszej szko­ły. Cze­ka­ją tam na Was nowin­ki, cie­ka­we arty­ku­ły i pięk­ne zdjęcia!

 

Nr 8  gazet­ki “Nowin­ki z luziń­skiej jedynki”←tutaj do pobra­nia pdf

 

Z wizy­tą w OSP Luzi­no online

1Wszy­scy wie­dzą, jak bar­dzo waż­ną funk­cję peł­nią stra­ża­cy. Dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do świe­tli­cy szkol­nej odwie­dzi­ły onli­ne remi­zę w Luzi­nie oraz przyj­rza­ły się z bli­ska na czym pole­ga zawód stra­ża­ka.


Czy­taj dalej

Malu­je­my na folii i świet­nie się bawimy!

1Weso­łe Nut­ki korzy­sta­jąc z pięk­nej pogo­dy malo­wa­ły „Wio­sen­ną łąkę” na folii stre­czo­wej w przed­szkol­nym ogród­ku. Malo­wa­nie na folii to dobra zaba­wa pla­stycz­na, sen­so­rycz­na, ale i tera­peu­tycz­na. To nie to samo, co malo­wa­nie na papie­rze, płót­nie, desce czy czym­kol­wiek sta­łym. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki na pikniku!

1W pięk­ny, sło­necz­ny majo­wy dzień dzie­ci z gru­py OP5B wraz  p. Nata­lią i p. Rena­tą wybra­ły się na pik­nik. Przed­szko­la­ki były bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ne i nie mogły się docze­kać wyj­ścia. Od same­go rana pano­wa­ła weso­ła atmos­fe­ra. Od razu po śnia­da­niu wyszli­śmy do par­ku. Czy­taj dalej

A może Zuzia stwo­rzy nowy sys­tem operacyjny?

Mam na imię Zuzia. Jestem pozy­tyw­nie nasta­wio­ną do świa­ta i innych ludzi jede­na­sto­lat­ką. Uczęsz­czam na zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia i robo­ty­ki. Oprócz tego pasjo­nu­je mnie geo­gra­fia, wokal, jaz­da na rowe­rze i na rol­kach. Lubię też język pol­ski. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie jak poprzez zaba­wę moż­na uczyć się logicz­ne­go myślenia.

Nauka poprzez zabawę

Mam na imię Sara. Cho­dzę do kla­sy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Lubię poświę­cać czas na gra­nie w siat­ków­kę i jaz­dę kon­ną. Mam też wie­le innych zain­te­re­so­wań. Jed­nym z nich jest pro­gra­mo­wa­nie i robotyka.Takie zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w mojej szko­le. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie to, cze­go się nauczyłam.

Wik­to­ria z VIf lubi programować

Mam na imię Wiktoria.Uczęszczam do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.Chodzę do kla­sy 6.Interesuję się pro­gra­mo­wa­niem i robo­ty­ką oraz jaz­dą kon­ną. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie, że moż­na nauczyć się faj­nych rzeczy.

Tosia z VIf potra­fi programować

Mam na imię Tosia. Cho­dzę do kla­sy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Jestem uta­len­to­wa­na wokal­nie, uwiel­biam język pol­ski. Jed­nak nade wszyst­ko lubię zaję­cia dodat­ko­we z pro­gra­mo­wa­nia i robo­ty­ki. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie to, cze­go się nauczyłam.

 

 

Muzy­kal­nie u Weso­łych Nutek

Zami­ło­wa­nie do muzy­ki moż­na zaob­ser­wo­wać u dziec­ka już od naj­młod­szych lat. Śpiew, taniec czy muzy­ko­wa­nie nie tyl­ko spra­wia­ją malu­chom fraj­dę, lecz przede wszyst­kim wspie­ra­ją ich rozwój.


Czy­taj dalej

Dzień Biblio­te­ka­rza i Bibliotek

1Z oka­zji Dnia Biblio­te­ka­rza i Biblio­tek, któ­ry obcho­dzi­my 8 Maja, dzie­ci ze świe­tli­cy wraz z wycho­waw­ca­mi przy­go­to­wa­ły słod­ki upo­mi­nek i kwia­ty z papie­ru dla naszej p. Kasi-biblio­te­kar­ki szkol­nej. Czy­taj dalej

Świe­tli­ca na wesoło

fbtNa świe­tli­cy szkol­nej wszy­scy zawsze bawią się wspa­nia­le. Wycho­waw­cy świe­tli­cy sta­ra­ją się przy­go­to­wać zaję­cia tak, by każ­de były miłym zasko­cze­niem i prze­ży­ciem. Tym razem  spę­dzi­li­śmy zaję­cia na zie­lo­nej traw­ce. Czy­taj dalej

Nasza szko­ła przy­ja­zna zwierzętom!

1Poznaj­cie naszych nowych, szkol­nych gości! Mło­da gołę­bi­ca posta­no­wi­ła sko­rzy­stać z dom­ku, któ­ry przy­go­to­wa­li ucznio­wie. Nowe miej­sce bar­dzo się jej spodo­ba­ło. Teraz ocze­ku­je­my na wyklu­cie się piskląt. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
38Dni 01Godzin 16Minut 08Sekund