Rekru­ta­cja

Infor­mu­je­my, że od dnia 28 maja 2024 r. w szko­le (Szkol­na 13) na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się listy dzie­ci przy­ję­tych do oddzia­łów przed­szkol­nych i kla­sy pierw­szej w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym.

Wyciecz­ka do Zagro­dy Kociewskiej

1Zebra­li­śmy się punk­tu­al­nie o godz. 7:40. Panie wycho­waw­czy­nie nało­ży­ły nam chu­s­ty z logiem naszej szko­ły i liczy­ły chy­ba z 10 razy. 47 uczniów w koń­cu weszło do auto­ka­ru. Jecha­li­śmy lek­ko ponad godzi­nę, a wyda­wa­ło się, że strasz­nie dłu­go. Kie­dy dotar­li­śmy, przy­wi­ta­ła nas Pani prze­wod­nik i opro­wa­dzi­ła po naj­waż­niej­szych punk­tach Zagro­dy Kociew­skiej, a potem zaczę­ło się sza­leń­stwo! Ska­ka­li­śmy po wiel­kim dmu­cha­nym balo­nie Sko­czej Górze, przy­glą­da­ły się nam małe kóz­ki i kró­licz­ki, któ­re swo­bod­nie prze­cha­dza­ły się po obiek­cie. Czy­taj dalej

Zie­lo­ny kącik w gru­pie „Jeży­ki”

1W sali gru­py „Jeży­ki” powstał zie­lo­ny kącik przy­rod­ni­czy. Przed­szko­la­ki w donicz­kach zasia­ły pie­trusz­kę, koper, nie­za­po­mi­naj­ki oraz posa­dzi­ły cebul­ki. Następ­nie, jak na praw­dzi­wych ogrod­ni­ków przy­sta­ło, dzie­ci pie­lę­gno­wa­ły oraz pro­wa­dzi­ły obser­wa­cje wzro­stu roślin. Wspa­nia­ła opie­ka nad rośli­na­mi przy­nio­sła nie­sa­mo­wi­ty efekt. Czy­taj dalej

Gru­py OP 4D i OP 4C w Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzinie

1Dnia 14 maja przed­szko­la­ki wybra­ły się do Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzi­nie, gdzie zosta­ły przy­wi­ta­ne przez stra­ża­ków dźwię­kiem syre­ny. Pod­czas tego spo­tka­nia dzie­ci zapo­zna­ły się ze spe­cy­fi­ką pra­cy stra­ża­ka. Nie­by­wa­łą atrak­cją była moż­li­wość wej­ścia do wozu oraz lanie wodą z węża stra­żac­kie­go. Bar­dzo dzię­ku­je­my stra­ża­kom z OSP Luzi­no za mile spę­dzo­ny czas i moż­li­wość zwie­dze­nia remi­zy. Czy­taj dalej

Wyj­ście do OSP Luzi­no. Gru­pa OP4B i OP5A

Egza­min ósmo­kla­si­sty 2024

114 maja 2024 r. pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca zain­au­gu­ro­wał trzy­dnio­we zma­ga­nia ze stre­sem tego­rocz­nych ósmo­kla­si­stów. Pan dyrek­tor pod­trzy­my­wał ich na duchu i życzył im powo­dze­nia. Zada­nia z języ­ka pol­skie­go doty­czy­ły tek­stu z lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej pt. “Kamie­nie na sza­niec”. Ucznio­wie tak­że musie­li napi­sać krót­szą for­mę wypo­wie­dzi oraz dłuż­szą-do wybo­ru mie­li roz­praw­kę lub opo­wia­da­nie. Czy­taj dalej

Kon­kurs Liga Mate­ma­tycz­na im. Zdzi­sła­wa Matuskiego

1Już po raz dwu­dzie­sty trze­ci Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk-MATE­MA­TY­KI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywa­li­za­cji. Przez trzy mie­sią­ce, od paź­dzier­ni­ka do grud­nia, otrzy­my­wa­li pięć zadań do samo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia. Czy­taj dalej

Gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa” 

1Dnia 22.04.2024 r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Luzi­nie odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa”. Z naszej szko­ły przy­go­to­wa­ni byli ucznio­wie z każ­dej kategorii. 
Kla­sy 0: Witek Okrój 
Kla­sy 1–3: Pola Orze­szek zaję­ła II miejsce 
Miłosz Hebel zajął I miejsce 
Kla­sy 4–6: Alek­san­dra Lew­nau zaję­ła I miejsce 
Kla­sy 7–8: Anto­ni­na Lew­nau zaję­ła I miejsce. 
Czwo­ro uczniów, któ­rzy zaję­li wyso­kie miej­sca poja­dą 16 maja repre­zen­to­wać naszą szko­łę na eli­mi­na­cjach powia­to­wych. Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki w następ­nych eta­pach konkursu!

Czy­taj dalej

Prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych w SP nr 1

130 kwiet­nia 2024 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie odbył się prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych przy­go­to­wa­ny z oka­zji rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. O przy­go­to­wa­nie uczniów zadba­ła p. I.Mrozek oraz wycho­waw­cy klas. Wido­wi­sko arty­stycz­ne zre­ali­zo­wa­ne przez p. J.Bańko i mło­dych arty­stów z koła wokal­ne­go prze­pla­ta­ły wystę­py poszcze­gól­nych klas. Na sce­nie ujrze­li­śmy lśnią­ce bie­lą bluz­ki i koszu­le, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi i … roz­brzmia­ła muzy­ka! Czy­taj dalej

Majo­we świę­ta w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi majo­wy­mi przed­szko­la­ki wzię­ły udział w zaję­ciach poświę­co­nych tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Dowie­dzia­ły się, co to jest kon­sty­tu­cja oraz przy­po­mnia­ły sobie pod­sta­wo­we infor­ma­cje zwią­za­ne z naszym kra­jem. Uczest­ni­czy­ły w róż­nych zaba­wach dydak­tycz­nych oraz wyko­na­ły fan­ta­stycz­ne pra­ce pla­stycz­ne w kolo­rach bia­ło-czer­wo­nych.

Czy­taj dalej

Lek­cja patrio­ty­zmu w naszej szkole

Dzień Zie­mi w gru­pie OP3A, OP3B oraz OP3/4

Finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”

16 kwiet­nia 2024 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 w Gdań­sku odbył się finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „ Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”. Kon­kurs był trzy­eta­po­wy. Na eta­pie szkol­nym uczen­ni­ce z kla­sy 7a–Zosia Bań­ko i 7d–Antonina Rosak wyko­na­ły lap­bo­oka pt.: „Nasto­lat­ki w świe­cie mediów na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń i fil­mów”. Etap rejo­no­wy i etap woje­wódz­ki prze­pro­wa­dzi­li orga­ni­za­to­rzy ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 48. Czy­taj dalej

Przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. ”Żółw i zając”, „Zło­ta Kaczka”.

SONY DSCDnia 23.04.2024 r. w naszym przed­szko­lu gości­li­śmy akto­rów ze stu­dia teatral­ne­go „Krak-Art”. Młod­sze przed­szko­la­ki obej­rza­ły spek­takl pt. „Żółw i zając”- peł­ną humo­ru histo­rię powol­ne­go Żół­wi­ka Bog­dan­ka, któ­ry posta­na­wia zmie­rzyć się w wyści­gu ze spryt­nym i bar­dzo szyb­kim Zają­cem. Dla star­szych przed­szko­la­ków akto­rzy zagra­li przed­sta­wie­nie pt. „Legen­da o zło­tej kacz­ce”. Czy­taj dalej

23Dni 23Godzin 05Minut 20Sekund