Spo­łecz­ność szkol­na ser­decz­nie zaprasza!

Dzień Plu­szo­we­go Misia

Z wizy­tą w izbie regionalnej

118 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP6E odwie­dzi­ły Izbę Regio­nal­ną, któ­ra znaj­du­je się w ich szko­le. O eks­po­na­tach zgro­ma­dzo­nych w izbie w cie­ka­wy spo­sób opo­wie­dzia­ła pani Beata Rie­gel. Przed­szko­la­ki zoba­czy­ły, jak wyglą­da­ły pomiesz­cze­nia, ozdo­by, przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku kil­ka­dzie­siąt lat temu. Pozna­ły, jakim sprzę­tem posłu­gi­wa­no się pod­czas prac wyko­ny­wa­nych w gospo­dar­stwie. Czy­taj dalej

Zawód poli­cjan­ta – wizy­ta na Poste­run­ku Poli­cji w Luzinie

1Naj­młod­sza gru­pa przed­szko­la­ków z oddzia­łu OP 3B w ostat­nim cza­sie odwie­dzi­ła Poste­ru­nek Poli­cji. Dzie­ci dowie­dzia­ły się czym funk­cjo­na­riu­sze na co dzień zaj­mu­ją się w swo­jej pra­cy oraz mogły zoba­czyć, dotknąć a nawet przy­mie­rzyć wypo­sa­że­nie ubio­ru poli­cjan­ta w cza­sie akcji: kaj­dan­ki, pał­kę poli­cyj­ną i kami­zel­kę kulo­od­por­ną. W cza­sie poga­dan­ki nie zabra­kło infor­ma­cji na temat bez­pie­czeń­stwa. Dziel­ni­co­wi przy­po­mnie­li naj­młod­szym uczest­ni­kom ruchu dro­go­we­go pod­sta­wo­we zasa­dy pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­gach. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty cze­ko­la­do­we w gru­pie „Zającz­ków”

1W dniu 18 listo­pa­da bie­żą­ce­go roku dzie­ci z oddzia­łu OP 3B gości­ły u sie­bie spe­cjal­nych gości, któ­rzy poka­za­li jak moż­na w pro­sty spo­sób przy­go­to­wać zdro­we sło­dy­cze bez dodat­ku bia­łe­go cukru. Przed­szko­la­ki mie­sza­ły, zagnia­ta­ły oraz for­mo­wa­ły wszyst­kie skład­ni­ki. Każ­da z tych form pra­cy to wspa­nia­ła zaba­wa sen­so­rycz­na wspo­ma­ga­ją­ca roz­wój moto­ry­ki małej. Czy­taj dalej

“Drzwi do książ­ki”  Wyni­ki konkursu

Nasi ucznio­wie czy­ta­ją po kaszubsku

123 listo­pa­da 2022 roku w czy­tel­ni Biblio­te­ki Gmin­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­no etap gmin­ny IX Regio­nal­ne­go Kòn­kùr­su dlô Czëtiń­ców „Méster Bël­négò Czëta­niô”. Wśród uczest­ni­ków nie zabra­kło uczniów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go, któ­rzy, czy­ta­jąc wier­sze Janu­sza Mamel­skie­go oraz baj­ki Jerze­go Sam­pa zapre­zen­to­wa­li się rewe­la­cyj­nie. Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie: Teo­fil Siroc­ki, Maria Kro­śnic­ka, Marek Zelew­ski pierw­sze miej­sce przy­zna­ła uczen­ni­cy Annie Utra­cie, dru­gie miej­sce Fabia­no­wi Kamiń­skie­mu w kate­go­rii klas I‑II, zaś w kate­go­rii klas V‑VI na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się Maja Kos z kla­sy V a, nato­miast Wero­ni­ka Zie­liń­ska z 6b zaję­ła III.Zofia Bisew­ska z kla­sy V a otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie. Czy­taj dalej

Prób­ny egza­min ósmo­kla­si­sty z Nową Erą

1W dniach 16, 17, 18 listo­pa­da 2022 roku w murach naszej szko­ły odbył się prób­ny egza­min ósmo­kla­si­sty. Ucznio­wie mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści z arku­sza­mi egza­mi­na­cyj­ny­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez wydaw­nic­two Nowa Era.   Egza­mi­ny prze­bie­gły zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi, bez żad­nych zakłó­ceń. Pierw­sze­go dnia pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca zain­au­gu­ro­wał trzy­dnio­we zma­ga­nia ze stre­sem 63 tego­rocz­nych ósmo­kla­si­stów. Pan dyrek­tor pod­trzy­my­wał ich na duchu i sło­wa­mi: ”Napisz­cie naj­le­piej jak umie­cie! ” życzył im powo­dze­nia. Czy­taj dalej

Jesien­ne warsz­ta­ty twór­czych “Tygry­sków”

 

Ety­ka w kla­sie 4

Gra ple­ne­ro­wa. W poszu­ki­wa­niu świętych

Mój patron

Życie jak makaron!

Dzień Jeża u “Psz­czó­łek”

Gazetka
-159Dni -2Godzin -23Minut -2Sekund
Klik foto