XX Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej w Luzi­nie      
  „Kaszëb­sczé Spiéwë” 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 27.05.2022 r.

GODZ. 12.30 INAUGURACJA
I PRZERWA 20 MINUT PO KATEGORII — II ZESPOŁY 
II PRZERWA 10 MINUT PO KATEGORII — IV ZESPOŁY

Pro­to­kół z fina­łu wojewódzkiego←kliknij tutaj, aby pobrać protokół

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram festi­wa­lu do pobrania←kliknij tutaj

Pro­to­kół z eli­mi­na­cji powiatowych←kliknij tutaj, aby pobrać protokół

Archi­tek­tu­ra sakral­na z kloc­ków Lego

XV Deka­nal­ny Kon­kurs o Janie Paw­le II

 Komi­sja kon­kur­su pla­stycz­ne­go dla klas I‑III doce­ni­ła talen­ty naszych uczen­nic. Niko­la, Luiza i Lena mia­ły przed sobą nie­zwy­kłe zada­nie. Przy wyko­rzy­sta­niu paste­li dziew­czy­ny musia­ły zapeł­nić kart­kę A4 wła­sną inter­pre­ta­cją hasła “Nie lękaj­cie się-otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi”. W cią­gu 60 minut autor­ki zdą­ży­ły prze­ka­zać swo­je nie­po­wta­rzal­ne uję­cie tema­tu. Czy­taj dalej

Akwa­rium-kre­atyw­ne zaję­cia zintegrowane

20220509_194132W ponie­dzia­łek 9 maja 2022 roku ucznio­wie kla­sy Id pra­co­wa­li meto­dą warsz­ta­to­wą, two­rząc trój­wy­mia­ro­we akwa­ria. Zada­niem dzie­ci było przy­go­to­wa­nie zwie­rząt wod­nych: poko­lo­ro­wa­nie, wycię­cie po kon­tu­rze. Każ­dy uczeń następ­nie okle­jał przy­go­to­wa­ne pudeł­ko tak, aby stwo­rzyć wod­ne tło oraz piasz­czy­ste dno. W tym celu uży­to dzie­ci uży­wa­ły nie­bie­skiej i zie­lo­nej bibu­ły oraz ele­men­tów, któ­re przy­nio­sły z domu: kamycz­ki, muszel­ki, ceki­ny, piór­ka. Czy­taj dalej

Wyni­ki kon­kur­su „Biblio­te­ki Marzeń”

1Z oka­zji Dnia Biblio­te­ka­rza i Biblio­tek został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs, któ­ry pole­gał na grze sko­ja­rze­nio­wej i kre­atyw­nym stwo­rze­niu prze­strze­ni biblio­te­ki. Ucznio­wie mie­li za zada­nie roz­szy­fro­wać hasła umiesz­czo­ne na pla­ka­cie i w ten spo­sób stwo­rzyć wymy­ślo­ną przez sie­bie biblio­te­kę marzeń. Dodat­ko­wo ucznio­wie mogli podejść do zda­nia inno­wa­cyj­nie, każ­dy mógł wyko­nać zada­nie uży­wa­jąc swo­je­go talen­tu. Czy­taj dalej

Wizy­ta poli­cjan­tów w gru­pie „Jeży­ki”

1W dniu 5 maja gru­pa „Jeży­ki” wzię­ła udział w spo­tka­niu z poli­cjan­ta­mi. Celem spo­tka­nia było przy­bli­że­nie dzie­ciom spe­cy­fi­ki pra­cy poli­cjan­ta, a tak­że  uświa­do­mie­nie jak bez­piecz­nie poru­szać się po dro­dze i zacho­wać się w razie ata­ku psa. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki z wizy­tą w rodzin­nym gospo­dar­stwie rol­nym “Pro­sto z pola”

Suk­ces ucznia kla­sy III a

117 maja 2022 r. odbył się Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny Luzi­no 2022-Daniel Jan­ke uczeń kla­sy III a wygrał kon­kurs zdo­by­wa­jąc I miej­sce-przy­go­to­wy­wa­ła go p. Ire­na Płu­kar­ska. Cała kla­sa wraz z wycho­waw­czy­nią bar­dzo cie­szy się z suk­ce­su swo­je­go kole­gi (wycho­wan­ka), ser­decz­nie gra­tu­lu­je i życzy mu dal­szych sukcesów.

Zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap II”

1W naszej szko­le reali­zo­wa­ne są zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap 2 — kon­ty­nu­acja pro­gra­mu roz­wo­ju Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Pomor­skie­go Gmi­ny Luzi­no”, w któ­rym uczest­ni­czy aż 59 dzie­ci sze­ścio­let­nich. Uczest­ni­cy reali­zu­ją 30 zajęć pół­go­dzin­nych, któ­re odby­wa­ją się po zaję­ciach wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Czy­taj dalej

Dzień bez ple­ca­ka w SP nr 1

Sprzą­ta­nie świa­ta w SP nr 1

Majo­we świę­ta w naszej szkole

SONY DSCObcho­dy tzw. Majów­ki, czy­li uro­czy­sto­ści z oka­zji Świę­ta Pra­cy, Świę­ta Fla­gi oraz Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja mia­ły w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie nie­zwy­kle uro­czy­sty prze­bieg. 29.04.2022r. ucznio­wie naszej szko­ły zało­ży­li galo­we stro­je oraz bia­ło-czer­wo­ne koty­lio­ny. Ucznio­wie klas I‑III mogli obej­rzeć film o pol­skich sym­bo­lach naro­do­wych pt. „Histo­ria w kolo­rach”, roz­wią­zać bia­ło-czer­wo­ny quiz patrio­tycz­ny „Jeste­śmy patrio­ta­mi”. Czy­taj dalej

Dba­my o kon­dy­cję fizyczną

Śpie­wa­my, gra­my, tańczymy…i zdo­by­wa­my nagrody!

107.05. 2022 roku w SP nr 89 w Gdań­sku nasze uczen­ni­ce: Lau­ra Rut­kow­ska, Zuzan­na Klas i Zofia Bań­ko wystą­pi­ły przed sze­ro­ką publicz­no­ścią i wyma­ga­ją­cym jury na XII Woje­wódz­kim Kon­kur­sie „Masz talent”. Wszyst­kie mło­de woka­list­ki zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do woje­wódz­kie­go eta­pu po wcze­śniej­szym zapre­zen­to­wa­niu się w prze­glą­dzie szkol­nym i rejo­no­wym. Każ­da solist­ka zaśpie­wa­ła po jed­nym utwo­rze z reper­tu­aru pio­sen­ki dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej. Czy­taj dalej

Gazetka
25Dni 20Godzin 35Minut 15Sekund
Klik foto