Przed­szko­la­ki odwiedz­iły eko­log­iczne gospo­darst­wo rolne „Pros­to z pola”

 Dzieci z grupy 4a, 4c i 5b uczest­niczyły w bard­zo ciekawej, eduka­cyjnej wycieczce. W zeszłym tygod­niu grupy przed­szkolne odwiedz­iły Gospo­darst­wo Rolne „Pros­to z Pola” państ­wa Bisews­kich. Przed­szko­la­ki rozpoczęły zwiedzanie od przy­wi­ta­nia się z gospo­darza­mi, którzy zaprosili dzieci do obo­ry z krowa­mi i mały­mi cielakami.
Pan Mateusz Bisews­ki opowiedzi­ał kil­ka cieka­wostek o hodowli krów i upraw­ie roli. Niesamow­itym przeży­ciem dla dzieci była możli­wość głaska­nia zwierząt oraz karmienia krów march­wią. Dzię­ki takiej obserwacji zwierząt na żywo, dzieci łatwiej przys­woiły sobie wiedzę o nich, a co najważniejsze miały możli­wość bezpośred­niego spotka­nia się ze zwierzę­ta­mi, co z pewnoś­cią było dla nich nieza­pom­ni­anym przeży­ciem. W cza­sie zajęć dzieci dowiedzi­ały się od pani Kin­gi jak wyglą­da cykl pro­duk­cyjny mle­ka i jakie pro­duk­ty z niego pow­sta­ją. Następ­nym punk­tem wyciecz­ki była niespodzian­ka przy­go­towana przez panią Kingę Bisewską. Każde dziecko mogło pos­makować mle­ka oraz serów włas­nej pro­dukcji. Dzieci z ogrom­nym apetytem piły mleko i zajadały się serem. Warto pod­kreślić, że gospo­darze hodu­ją krowy karmiąc je tylko nat­u­ral­ny­mi dobra­mi z włas­nego gospo­darst­wa bez dodatków syn­te­ty­cznych lub preparatów gene­ty­cznie mody­fikowanych. Z kolei pro­duk­ty roślinne, warzy­wa i owoce upraw­iane są przy uży­ciu wyłącznie nat­u­ral­nych nawozów oraz z wyko­rzys­taniem bio­log­icznych metod zwal­cza­nia szkod­ników. Uprawa eko żywnoś­ci zapew­nia zdrowot­ność zwierząt i nie zatruwa środowiska. Jest to sys­tem pro­dukcji w har­monii z otocze­niem i nat­u­ral­ny­mi potrze­ba­mi człowieka, wyraża­ją­cy sza­cunek do zdrowia i natu­ry. Gospo­darst­wo wciąż prężnie się rozwi­ja i ofer­u­je możli­wość zakupu mle­ka, serów i warzyw. Przed­szko­la­ki również przy­go­towały dla państ­wa Bisews­kich upominek– podz­iękowanie wyko­nane z rysunków, które dzieci ochoc­zo wręczyły gospo­dar­zom. Pobyt w gospo­darst­wie zakończył się pamiątkowym zdję­ciem. Po takiej eduka­cyjnej wycieczce żaden przed­szko­lak nie powinien już mieć prob­le­mu z odpowiedz­ią na pytanie: „Skąd się bierze mleko?”. Pod­sumowu­jąc, wyciecz­ka była bard­zo udana. Po pełnej wrażeń wiz­y­cie w gospo­darst­wie, dzieci bogat­sze o zdobytą wiedzę wró­ciły do przed­szko­la na pyszny obiad.


Wstecz