Dzień Przed­szko­la­ka w oddzia­łach przedszkolnych

120 wrze­śnia obcho­dzi­li­śmy Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka. Tego wyjąt­ko­we­go dnia przed­szko­la­ki bra­ły udział w atrak­cyj­nych zaba­wach, kon­kur­sach oraz wyko­na­ły róż­no­rod­ne pra­ce pla­stycz­ne. Oczy­wi­ście nie zabra­kło rów­nież upo­min­ków. Wszy­scy bawi­li­śmy się  zna­ko­mi­cie, a uśmiech towa­rzy­szył nam przez cały dzień.


Wstecz