Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I na rok szkol­ny 2023/2024

do Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

 

Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierw­szych roz­po­czy­na się od 20.02.2023 r.

Wnio­ski przyj­mo­wa­ne będą w wej­ściu  głów­nym szko­ły od 20.02.2023 do 24.03.2022 r. w godz. 7.30–16.00.

 

Wię­cej infor­ma­cji oraz dru­ki pod  lin­kiem: kliknij

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino/rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-oraz-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20232024-dla-ktorych-organem-jprowadzacym-jest-gmina-luzino