Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I na rok szkol­ny 2022/2023

do Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

 

Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierw­szych roz­po­czy­na się od 23.02.2022 r.

Wnio­ski przyj­mo­wa­ne będą w wej­ściu  głów­nym szko­ły od 23.02.2022 do 15.03.2022 r. w godz. 7.30–16.00.

 

Wię­cej infor­ma­cji oraz dru­ki pod  lin­kiem: klik­nij w obrazek

Rekru­ta­cja do przed­szko­li publicz­nych, oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wo­wych oraz do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych na rok szkol­ny 2022/2023, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzino