Listy dzie­ci przy­ję­tych ma rok szkol­ny 2020/2021 do:

1. Kla­sy pierwszej←kliknij tutaj

2. Oddzia­łów przedszkolnych←kliknij tutaj

Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierwszych

Infor­ma­cja o wyni­kach rekru­ta­cji do przed­szko­la i kl. I←kliknij tutaj

Nowy har­mo­no­gram rekru­ta­cji do przed­szko­la i kl. I←kliknij tutaj

Listy zakwa­li­fi­ko­wa­nych kan­dy­da­tów na rok szkol­ny 2020/2021 do:

1. Klas pierwszych←kliknij tutaj

2. Oddzia­łów przedszkolnych←kliknij tutaj

W załącz­ni­kach, któ­re zosta­ły zamiesz­czo­ne poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo infor­ma­cje i doku­men­ty zwią­za­ne z rekru­ta­cją do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierwszych:

Klik­nij na odno­śnik, któ­ry cię inte­re­su­je, zapisz go lub wydrukuj!

1.Wydłużony ter­min rekru­ta­cji w związ­ku z koro­na­wi­ru­sem-zarzą­dze­nie Wój­ta Gmi­ny Luzino.

2.Uchwała nr XXVII/284/2017 Rady Gmi­ny Luzi­no z dnia 17 lute­go 2017r. w spra­wie usta­le­nia kry­te­riów wraz z licz­bą punk­tów w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym do publicz­ne­go przed­szko­la i oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Luzino.

3.Uchwała nr  XXVII/285/2017 Rady Gmi­ny Luzi­no z dnia 16 lute­go 2017r. w spra­wie okre­śle­nia kry­te­riów nabo­ru do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzi­no, do postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem szkoły.

4.Zarzą­dze­nie nr 3A/2020 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 28 stycz­nia 2020 r.  w spra­wie usta­le­nia har­mo­no­gra­mu czyn­no­ści w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym i postę­po­wa­niu uzu­peł­nia­ją­cym na rok szkol­ny 2020/2021 do Gmin­ne­go Przed­szko­la Publicz­ne­go w Luzi­nie, oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wo­wych nr 1 w Luzi­nie, Kębło­wie, Sycho­wie, Bar­ło­mi­nie i Wysze­ci­nie oraz do klas I szkół pod­sta­wo­wych nr 1 i nr 2  w Luzi­nie, Kębło­wie, Sycho­wie, Bar­ło­mi­nie i Wysze­ci­nie (dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem szko­ły) – do pobrania.

5.Załącz­nik nr 1 do Zarzą­dze­nia – do pobrania.

6.Załącz­nik nr 2 do Zarzą­dze­nia – do pobrania.

7.Zarzą­dze­nie nr 3B / 2020 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 28 stycz­nia 2020 r. w spra­wie usta­le­nia wzo­rów wnio­sków w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym na rok szkol­ny 2020/2021 do Gmin­ne­go Przed­szko­la Publicz­ne­go w Luzi­nie, oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wo­wych: nr 1 w Luzi­nie, w Kębło­wie, Sycho­wie Bar­ło­mi­nie, Wysze­ci­nie oraz do kla­sy I szkół pod­sta­wo­wych (dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem), a tak­że wzo­ru zgło­sze­nia dziec­ka do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej, w któ­rej usta­lo­no obwód (dla dzie­ci zamiesz­ka­łych w obwo­dzie), dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzi­no.  – do pobrania.

8.Wnio­sek o przy­ję­cie do publicz­ne­go przed­szko­la, oddzia­łu przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2020/2021 – do pobrania.

9.Wnio­sek o przy­ję­cie do kla­sy pierw­szej szko­ły pod­sta­wo­wej  w roku szkol­nym 2020/2021 (dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem) – do pobrania.

10.Zgło­sze­nie do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej, dla któ­rej usta­lo­no obwód w roku szkol­nym 2020/2021 (dla dzie­ci zamiesz­ka­łych w obwo­dzie) – do pobrania.

11.Zarzą­dze­nie nr 3C / 2020 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 28 stycz­nia 2020 r. w spra­wie usta­le­nia wzo­rów for­mu­la­rzy w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym na rok szkol­ny 2020/2021 dla Gmin­ne­go Przed­szko­la Publicz­ne­go w Luzi­nie, oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wo­wych: nr 1 w Luzi­nie, w Kębło­wie, Sycho­wie Bar­ło­mi­nie, Wysze­ci­nie oraz do kla­sy I szkół pod­sta­wo­wych, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzi­no – do pobrania.

12.Oświad­cze­nie o wie­lo­dziet­no­ści rodzi­ny kan­dy­da­ta – do pobrania.

13.Oświad­cze­nie o samot­nym wycho­wy­wa­niu – do pobrania.

14.Oświad­cze­nie o kon­ty­nu­acji edu­ka­cji przed­szkol­nej – do pobrania.

15.Oświad­cze­nie o miej­scu zamiesz­ki­wa­nia kan­dy­da­ta — do pobrania.

16.Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu, pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, gospo­dar­stwa rol­ne­go bądź stu­dio­wa­niu w try­bie sta­cjo­nar­nym – do pobrania.

17.Oświad­cze­nie o uczęsz­cza­niu rodzeń­stwa kan­dy­da­ta do tego same­go przed­szko­la, szko­ły, w któ­rej znaj­du­je się oddział przed­szkol­ny – do pobrania.

18.Potwier­dze­nie woli przy­ję­cia dziec­ka do przed­szko­la – do pobrania.

19.Oświad­cze­nie o miej­scu pra­cy w obwo­dzie szko­ły – do pobrania.

20.Oświad­cze­nie o zamiesz­ki­wa­niu krew­nych w obwo­dzie szko­ły, wspie­ra­ją­cych w zapew­nie­niu nale­ży­tej opie­ki kan­dy­da­to­wi – do pobrania.

21.Potwierdzenie woli przy­ję­cia dziec­ka do kla­sy pierw­szej szko­ły pod­sta­wo­wej – do pobrania.

22.Oświadczenie człon­ków komi­sji rekru­ta­cyj­nej – do pobrania.
Wstecz