Dzień Jabł­ka w gru­pie 0P6a

„Wszy­scy jabł­ka chęt­nie jemy i Dzień Jabł­ka świętujemy!”

1Dnia 28 wrze­śnia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obcho­dzi­ły  Dzień Jabł­ka. Celem zajęć i wspól­nej zaba­wy było:

  • zachę­ce­nie dzie­ci do spo­ży­wa­nia jabłek i ich prze­two­rów jako źró­dła witamin;
  • uświa­da­mia­nie war­to­ści odżyw­czych owo­ców dla nasze­go rozwoju,
  • wyra­bia­nie nawy­ku zdro­we­go odży­wia­nia się;
  • utrwa­le­nie wia­do­mo­ści na temat jabłek;

Dzie­ci wszech­stron­nie posze­rza­ły wie­dzę o jabł­ku. Pozna­wa­ły róż­ne gatun­ki jabłek, roz­po­zna­wa­ły kształt, zapach, kolor, smak. Zdo­by­wa­ły wia­do­mo­ści na temat potraw i prze­two­rów z jabłek. Ponad­to roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki, słu­cha­ły wier­szy i pio­se­nek o jabłusz­ku. Przed­szko­la­ki ze sma­kiem degu­sto­wa­ły owo­ce, a następ­nie wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną przed­sta­wia­ją­cą jabł­ko. To był bar­dzo cie­ka­wy dzień w przed­szko­lu. Zaję­cia i zaba­wy prze­pro­wa­dzo­ne wła­śnie w taki spo­sób zachę­ca­ją dzie­ci do się­ga­nia po owo­ce oraz pro­mu­ją zdro­wy styl życia.


Wstecz