„Zdro­wia hymn śpie­waj z nami”

10W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku  szcze­gól­ny nacisk w oddzia­łach przed­szkol­nych poło­ży­li­śmy na tema­ty­kę zdro­we­go odży­wia­nia, w tym głów­nie na potrze­bę spo­ży­wa­nia warzyw i owoców.Realizacja blo­ku tema­tycz­ne­go zwią­za­ne­go z owo­ca­mi i warzy­wa­mi był okre­sem kie­dy dzie­ci z  przed­szko­la zaję­ły się tema­ty­ką zwią­za­ną ze zdro­wym odży­wia­niem. Czy­taj dalej

 Zaję­cia z robo­ty­ki w naszej szkole

W dniach 23-SONY DSC31 paź­dzier­ni­ka 2017r w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się warsz­ta­ty GO_PRO! (Gmin­ny Ośro­dek Pro­gra­mo­wa­nia ), dzię­ki któ­rym ucznio­wie mie­li moż­li­wość zapro­gra­mo­wać róż­ne funk­cje stwo­rzo­ne­mu robo­to­wi. Czy­taj dalej

„Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tymbarku”

1W dniach 24–25.10 nie­for­mal­ne dru­ży­ny chłop­ców i dziew­czyn U‑12 repre­zen­tu­ją­ce GOSRiT 2005/2006 „gru­pę Kębło­wo” i dziew­czy­ny GOSRiT Luzi­no U‑12 / Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzię­ły udział w tur­nie­ju „Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tym­bar­ku” na szcze­blu powia­to­wym, któ­re były eli­mi­na­cją do kwiet­nio­we­go tur­nie­ju woje­wódz­kie­go. Czy­taj dalej

Obcho­dy Dnia Edu­ka­cji Narodowej

SONY DSC13 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uro­czy­ście obcho­dzo­no Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wzię­li w niej udział zapro­sze­ni goście, dyrek­cja szko­ły, nauczy­cie­le, rodzi­ce, ucznio­wie oraz pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji szkol­nej. Czy­taj dalej

Komiks pod chmurką!!!

DSC_0056Każ­dy z nas może być Super­bo­ha­te­rem. Prze­ko­ny­wa­li o tym w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas cało­dnio­wej akcji malar­skiej, któ­ra odby­ła się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie powsta­ły komik­sy o waż­nych dla naszej spo­łecz­no­ści oso­bach. Czy­taj dalej

Otrzę­si­ny klas IV

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka odby­ły się w  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie “otrzę­si­ny” klas IV, zor­ga­ni­zo­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne przez Samo­rząd Uczniow­ski, pod czuj­nym okiem opie­ku­na i wycho­waw­ców klas IV. Celem impre­zy było przy­ję­cie czwar­to­kla­si­stów do gro­na uczniów star­szych oraz inte­gra­cja zespo­łów klasowych.
Czy­taj dalej

 Zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla zwie­rząt w schronisku

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka 2017 roku ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zakoń­czy­li zbiór­kę rze­czy dla zwie­rząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Efekt koń­co­wy był zaska­ku­ją­cy, gdyż dzie­ci zebra­ły ogrom­ną ilość kar­my, koców itp.
Czy­taj dalej

Ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzinie

SONY DSCDnia 29 wrze­śnia 2017 r. ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci w poczet spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, ślu­bu­jąc na sztan­dar szko­ły. Uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny cha­rak­ter. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ciom towa­rzy­szy­li rodzi­ce, rodzeń­stwo, a tak­że bab­cie i dziadkowie.
Czy­taj dalej

VII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

6Dnia 29 wrze­śnia 2017 roku już po raz trze­ci nasza szko­ła wzię­ła udział w Świa­to­wym Dniu  Tablicz­ki Mno­że­nia.Akcja była wiel­kim szkol­nym wyda­rze­niem. Poprze­dzi­ły ją przy­go­to­wa­nia, pod­czas któ­rych dzie­ci przy­po­mi­na­ły sobie tablicz­kę mno­że­nia w trak­cie zabaw: „Hasło dnia – odzew” i „Mate­ma­tycz­ne spa­ce­ry” oraz przy­go­to­wy­wa­ły potrzeb­ne mate­ria­ły i pla­ka­ty. Czy­taj dalej

Uczy­my się segre­go­wać odpady

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. ucznio­wie kla­sy IV i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wzię­li udział w wyciecz­ce do EKO DOLINY — Zakła­du Uniesz­ko­dli­wia­nia Odpa­dów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” i doty­czył segre­ga­cji odpa­dów oraz dba­nia o śro­do­wi­sko, w któ­rym przebywamy.
Czy­taj dalej

Spo­tka­nie przed­szko­la­ków z policjantem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzie­ci 6- let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­ły udział w spo­tka­niu z poli­cjan­tem w związ­ku z kam­pa­nią MSWiA „Krę­ci mnie bezpieczeństwo”.
Czy­taj dalej

„Bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kolej­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzo­no Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przy­świe­ca­ło mu hasło: “Zaba­wa, radość, edu­ka­cja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach inte­gra­cyj­nych i konkursach.
Czy­taj dalej

Demo­kra­tycz­ne wybory

SONY DSCWrze­sień to nie tyl­ko mie­siąc roz­po­czy­na­ją­cy kolej­ny rok szkol­ny, ale tak­że mie­siąc wybo­rów do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Pierw­szy etap tego jak­że waż­ne­go wyda­rze­nia odbył się we wszyst­kich kla­sach, gdzie wycho­waw­cy wspól­nie z ucznia­mi wybra­li swo­ich przedstawicieli,
Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopie­ro 4 wrze­śnia pol­scy ucznio­wie powró­ci­li w szkol­ne mury. Po dwóch mie­sią­cach waka­cji, któ­re będą  na pew­no koja­rzy­ły się z bar­dzo kapry­śną pogo­dą, uda­li się na mszę świę­tą do kościo­ła pw. św. Wawrzyńca.
Czy­taj dalej

29Dni 12Godzin 44Minut 21Sekund