admin@sp.luzino.pl

Festi­wal Pio­sen­ki Romantycznej

20180314_14222714 mar­ca 2018 r. w Pier­wo­szy­nie odbył się V Festi­wal Pio­sen­ki Roman­tycz­nej. Po raz pierw­szy udział w nim wzię­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły – Oli­wia Jagu­siak. Wyko­naw­cy pre­zen­to­wa­li pio­sen­ki o tema­ty­ce miło­snej. Usły­szeć moż­na było wyko­na­nia w języ­ku pol­skim, angiel­skim i kaszub­skim. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka w pierw­szy dzień wiosny

4Kla­sy IIId i IIIf w tym roku nie­co ina­czej niż zwy­kle spę­dzi­ły pierw­szy dzień wio­sny. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ci wybra­ły się na wyciecz­kę do Wej­he­ro­wa. Pierw­szym punk­tem wyjaz­du było obej­rze­nie spek­ta­klu „Szewc Kopyt­ko i Kaczor Kwak” w wyko­na­niu akto­rów teatru lal­ki „Tęcza” ze Słup­ska. Dzie­ci mogły podzi­wiać grę aktor­ską , prze­pięk­ną sce­no­gra­fię oraz wysłu­chać licz­nych wyko­nań pio­se­nek. Czy­taj dalej

XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — Kębło­wo 2018

1Dnia 06 mar­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się gmin­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

Czy­taj dalej

Pic­tu­re­bo­oki

SONY DSCUcznio­wie kla­sy Va  jako pierw­si uczest­ni­czy­li 13 mar­ca 2018 r., w zaję­ciach czy­tel­ni­czych pt. „Picturebooki”-cechy i  zale­ty książ­ki obraz­ko­wej, skie­ro­wa­nych do klas pią­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.
Czy­taj dalej

Komik­so­wy mikser

SONY DSCW dniach 13 i 14 mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­li udział w zaję­ciach czy­tel­ni­czo-arty­stycz­nych pt. ”Komik­so­wy mik­ser”. Pod­czas spo­tka­nia two­rzy­li lap­bo­oki-ksią­żecz­ki roz­kła­dan­ki, w któ­rych umiesz­cza­li waż­ne infor­ma­cje, cie­ka­wost­ki, zdję­cia doty­czą­ce komik­sów. Czy­taj dalej

Mło­dzi recytatorzy

Dnia 23 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje XXXV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas I‑III. W tur­nie­ju wzię­ło udział 21 uczestników.Uczniowie zapre­zen­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyckie.
W kon­kur­sie przyznano:
I miej­sce- Niko­la Ani­sie­wicz kla­sa IIa
II miej­sce- Mał­go­rza­ta Dampz kla­sa IIIf
III miej­sce- Fau­sty­na Lan­dow­ska kla­sa Ib
wyróż­nie­nie- Anto­ni­na Lew­nau kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Adam Kaczy­kow­ski kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Patryk Sikor­ski kla­sa Iic
Czy­taj dalej

Kon­kurs o patro­nie szkoły

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szko­ły – Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV – VI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go”.. Odbył się on dnia 5 mar­ca 2018 r. Udział w nim wzię­ło 14 zespo­łów kla­so­wych w skła­dach 3‑osobowych. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się wie­dzą na temat życia i dzia­łal­no­ści nasze­go patro­na. Naj­młod­si nato­miast, przy­stą­pi­li do zma­gań pla­stycz­nych pt. „Obra­zek z życia Lecha Bąd­kow­skie­go”. Ogó­łem wpły­nę­ło 98 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: Czy­taj dalej