Dzień Stra­ża­ka

Dzień Stra­ży Pożar­nej jest mię­dzy­na­ro­do­wym świę­tem stra­ża­ków. Obcho­dzo­ny jest w dniu wspo­mnie­nia w koście­le kato­lic­kim świę­te­go Flo­ria­na —  patro­na stra­ża­ków, tj. w dniu 4 maja. W podzię­ko­wa­niu stra­ża­kom za ich trud, pomoc oraz ratu­nek ludz­kie­go mie­nia i życia dzie­ci z gru­py OP6A i 6OPE przy­go­to­wa­ły niespodziankę.
Nauczy­cie­le wszyst­kich grup przed­szkol­nych zapo­zna­li swo­ich wycho­wan­ków z zawo­dem stra­ża­ka, dzie­ci dowie­dzia­ły się w jakich oko­licz­no­ściach moż­na wzy­wać straż pożar­ną, po czym wyko­na­ły laur­ki, obraz­ki, pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce stra­ża­ków pod­czas ich pra­cy. Wszyst­kim stra­ża­kom z oka­zji Dnia Stra­ża­ka życzy­my wszyst­kie­go naj­lep­sze­go! Zapra­sza­my do obej­rze­nia wystę­pu i prac dzieci.


Wstecz