Dzień Straża­ka

Dzień Straży Pożarnej jest między­nar­o­dowym świętem strażaków. Obchod­zony jest w dniu wspom­nienia w koś­ciele katolickim świętego Flo­ri­ana —  patrona strażaków, tj. w dniu 4 maja. W podz­iękowa­niu strażakom za ich trud, pomoc oraz ratunek ludzkiego mienia i życia dzieci z grupy OP6A i 6OPE przy­go­towały niespodziankę.
Nauczy­ciele wszys­t­kich grup przed­szkol­nych zapoz­nali swoich wychowanków z zawo­dem straża­ka, dzieci dowiedzi­ały się w jakich okolicznoś­ci­ach moż­na wzy­wać straż pożarną, po czym wykon­ały lau­r­ki, obraz­ki, plakaty przed­staw­ia­jące strażaków pod­czas ich pra­cy. Wszys­tkim strażakom z okazji Dnia Straża­ka życzymy wszys­tkiego najlep­szego! Zaprasza­my do obe­jrzenia wys­tępu i prac dzieci.


Wstecz