Na ochronie środowiska two­je zdrowie tylko zyska

822 kwiet­nia to dzień, w którym każdy z nas choć przez chwilę powinien pomyśleć o naszej planecie oraz o otacza­jącej nas przy­rodzie. W Między­nar­o­dowy Dzień Zie­mi uczniowie naszej szkoły pod­czas zajęć logope­dy­cznych zas­tanaw­iali się jak wspól­nie dbać o naszą plan­etę i ją chronić, aby była ona czys­ta, zdrowa i piękna.
Dodatkowo dzieci wykon­ały gim­nastykę buzi i języ­ka, za pomocą słomek poseg­re­gowały śmieci do odpowied­nich koszy, uspraw­ni­ały lewą półkulę mózgu poprzez ćwiczenia sek­wen­cyjne, układanie szeregów oraz puz­zli. W trak­cie zajęć wyko­rzys­tano także zaso­by pro­gramowe gabi­ne­tu logope­dy­cznego. Pamię­ta­jmy, to my jesteśmy odpowiedzial­ni za Ziemię!


Wstecz