Ucznio­wie z SP nr 1 w Luzi­nie świę­tu­ją 230 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja