„Owocowe wari­ac­je” w II B

1Klasa II B pod­czas nau­ki zdal­nej, w ramach edukacji wczes­noszkol­nej, przy­go­towała dania z owoców. Inspiracją do ich tworzenia były portre­ty włoskiego malarza Giuseppe Arcim­bol­do oraz rzeź­by współczes­nej artys­t­ki Anny Tokarskiej. Uczniowie, przy wspar­ciu rodz­iców, tworzyli różne owocowe kompozycje.
Jedne z nich miały for­mę płaską, inne – przestrzen­ną. Jed­nakże każ­da z tych prac, po uwiecznie­niu na zdję­ciu, została zjed­zona przez ich twór­cę. Dzię­ki tym zaję­ciom, uczniowie klasy II B wiedzą, że owoce stanow­ią bogate źródło wit­a­min, soli min­er­al­nych i błon­ni­ka, ale także mogą być mate­ri­ałem do tworzenia pięknych prac artystycznych.


Wstecz