„Owo­co­we waria­cje” w II B

1Kla­sa II B pod­czas nauki zdal­nej, w ramach edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, przy­go­to­wa­ła dania z owo­ców. Inspi­ra­cją do ich two­rze­nia były por­tre­ty wło­skie­go mala­rza Giu­sep­pe Arcim­bol­do oraz rzeź­by współ­cze­snej artyst­ki Anny Tokar­skiej. Ucznio­wie, przy wspar­ciu rodzi­ców, two­rzy­li róż­ne owo­co­we kompozycje.
Jed­ne z nich mia­ły for­mę pła­ską, inne – prze­strzen­ną. Jed­nak­że każ­da z tych prac, po uwiecz­nie­niu na zdję­ciu, zosta­ła zje­dzo­na przez ich twór­cę. Dzię­ki tym zaję­ciom, ucznio­wie kla­sy II B wie­dzą, że owo­ce sta­no­wią boga­te źró­dło wita­min, soli mine­ral­nych i błon­ni­ka, ale tak­że mogą być mate­ria­łem do two­rze­nia pięk­nych prac artystycznych.


Wstecz