Pro­jekt edu­ka­cyj­ny  “Pol­ska folk­lo­rem malo­wa­na-pozna­je­my regio­ny etno­gra­ficz­ne Polski”

Nasza szko­ła wraz z ucznia­mi uczęsz­cza­ją­cy­mi do świe­tli­cy szkol­nej wzię­ła udział w Ogól­no­pol­skim pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym “Pol­ska folk­lo­rem malo­wa­na — pozna­je­my regio­ny etno­gra­ficz­ne Pol­ski”. 


Celem tego pro­jek­tu jest zapo­zna­nie uczniów z inny­mi regio­na­mi Pol­ski, ich walo­ra­mi śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go oraz kul­tu­ro­we­go, a tak­że z zabyt­ka­mi i miej­sca­mi, któ­re są atrak­cyj­ne pod wzglę­dem tury­stycz­nym. Pro­jekt pole­ga na wymia­nie infor­ma­cji mię­dzy nauczy­cie­la­mi z całe­go kra­ju, któ­rzy rów­nież zgło­si­li chęć wzię­cia udzia­łu w pro­gra­mie. Ten pro­jekt to wspa­nia­ła podróż po Pol­sce. Wycho­waw­cy świe­tli­cy szkol­nej wraz z ucznia­mi stwo­rzy­li w tym celu film pro­mu­ją­cy nasz region — Kaszu­by oraz naszą wieś — Luzi­no. Zosta­ły w nim zawar­te naj­waż­niej­sze aspek­ty doty­czą­ce Kaszub, na przy­kład haft kaszub­ski, jego kolo­ry i rodza­je. Wymie­nio­ne zosta­ły tak­że sym­bo­le Kaszu­bów (herb, fla­ga) a tak­że prze­sta­wio­no ludo­wy strój kaszub­ski. Poprzez udział w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym w maju świe­tli­cza­ki będą posze­rza­ły swo­ją wie­dzę doty­czą­cą Pol­ski, jej regio­nów oraz cie­ka­wych miejsc turystycznych.

Wstecz