Pro­jekt eduka­cyjny  “Pol­s­ka folk­lorem mal­owana-poz­na­je­my regiony etno­graficzne Polski”

Nasza szkoła wraz z ucz­ni­a­mi uczęszcza­ją­cy­mi do świ­etl­i­cy szkol­nej wzięła udzi­ał w Ogólnopol­skim pro­jek­cie eduka­cyjnym “Pol­s­ka folk­lorem mal­owana — poz­na­je­my regiony etno­graficzne Pol­s­ki”. 


Celem tego pro­jek­tu jest zapoz­nanie uczniów z inny­mi region­a­mi Pol­s­ki, ich walo­ra­mi środowiska przy­rod­niczego oraz kul­tur­owego, a także z zabytka­mi i miejs­ca­mi, które są atrak­cyjne pod wzglę­dem turysty­cznym. Pro­jekt pole­ga na wymi­an­ie infor­ma­cji między nauczy­ciela­mi z całego kra­ju, którzy również zgłosili chęć wzię­cia udzi­ału w pro­gramie. Ten pro­jekt to wspani­ała podróż po Polsce. Wychowaw­cy świ­etl­i­cy szkol­nej wraz z ucz­ni­a­mi stworzyli w tym celu film pro­mu­ją­cy nasz region — Kaszu­by oraz naszą wieś — Luzi­no. Zostały w nim zawarte najważniejsze aspek­ty doty­czące Kaszub, na przykład haft kaszub­s­ki, jego kolory i rodza­je. Wymienione zostały także sym­bole Kaszubów (herb, fla­ga) a także przestaw­iono ludowy strój kaszub­s­ki. Poprzez udzi­ał w pro­jek­cie eduka­cyjnym w maju świ­etlicza­ki będą posz­erza­ły swo­ją wiedzę doty­czącą Pol­s­ki, jej regionów oraz ciekawych miejsc turystycznych.

Wstecz