„Dziew­czyny pro­gra­mu­ją nie tylko pralkę…”

Strona-ZuziaWśród infor­matyków i pro­gramistów przekazy­wane jest żar­to­bli­we powiedze­nie, że pral­ka automaty­cz­na pow­stała po to, aby dziew­czyny mogły sobie też popro­gramować. W naszej szkole jest inaczej. Gru­pa dziew­cząt z klasy VI f jest tego dowo­dem. Na zaję­ci­ach dodatkowych z infor­maty­ki zaczęły zgłębi­ać tajni­ki pro­gramowa­nia i pro­jek­towa­nia stron.
Zachę­cił je do tego ich kole­ga Sta­siu, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Wyni­ki ich pra­cy przed­staw­ia­ją zdję­cia stron, które wykon­ały. Grat­u­lu­je­my osiąg­nię­tych wyników i zachę­camy do dal­szych wysiłków w tym kierunku. Każdy powinien wiedzieć, że cyfryza­c­ja to przyszłość naszego roz­wo­ju, a ksz­tałce­nie w tym kierunku daje dużo satys­fakcji, a być może w dorosłym życiu  dobry zawód i sta­bi­liza­cję finan­sową. Ale to nie wszys­tkie zdol­noś­ci infor­maty­czne naszych zdol­nych uczniów. O kole­jnych pro­jek­tach z dziedziny IT(information tech­nol­o­gy)  już wkrótce w kole­jnym artykule.

 
Wstecz