„Dziew­czy­ny pro­gra­mu­ją nie tyl­ko pralkę…”

Strona-ZuziaWśród infor­ma­ty­ków i pro­gra­mi­stów prze­ka­zy­wa­ne jest żar­to­bli­we powie­dze­nie, że pral­ka auto­ma­tycz­na powsta­ła po to, aby dziew­czy­ny mogły sobie też popro­gra­mo­wać. W naszej szko­le jest ina­czej. Gru­pa dziew­cząt z kla­sy VI f jest tego dowo­dem. Na zaję­ciach dodat­ko­wych z infor­ma­ty­ki zaczę­ły zgłę­biać taj­ni­ki pro­gra­mo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia stron.
Zachę­cił je do tego ich kole­ga Sta­siu, któ­ry jest eks­per­tem w tej dzie­dzi­nie. Wyni­ki ich pra­cy przed­sta­wia­ją zdję­cia stron, któ­re wyko­na­ły. Gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków i zachę­ca­my do dal­szych wysił­ków w tym kie­run­ku. Każ­dy powi­nien wie­dzieć, że cyfry­za­cja to przy­szłość nasze­go roz­wo­ju, a kształ­ce­nie w tym kie­run­ku daje dużo satys­fak­cji, a być może w doro­słym życiu  dobry zawód i sta­bi­li­za­cję finan­so­wą. Ale to nie wszyst­kie zdol­no­ści infor­ma­tycz­ne naszych zdol­nych uczniów. O kolej­nych pro­jek­tach z dzie­dzi­ny IT(information tech­no­lo­gy)  już wkrót­ce w kolej­nym artykule.

 
Wstecz