Pięk­na nasza Pol­ska cała 

1W minio­nym tygo­dniu dzie­ci z gru­py OP 5B posze­rzy­ły swo­ją wie­dzę o Pol­sce. Zapo­zna­ły się z mapą kra­ju i z ukształ­to­wa­niem tere­nu. Pozna­ły tak­że sąsia­dów Pol­ski, naj­waż­niej­sze mia­sta, góry i rze­ki. Dzie­ci odby­ły tak­że “podróż” po naszej sto­li­cy — War­sza­wie. Pozna­ły legen­dę “Wars i Sawa”, któ­ra przy­bli­ży­ła im postać Syren­ki Warszawskiej.
Na pod­sta­wie zdjęć pozna­ły tak­że miej­sca, któ­re war­to odwie­dzić będąc w sto­li­cy. Dzie­ci tak­że będąc na spa­ce­rze, pozna­ły naszą oko­li­cę. Odwie­dzi­li­śmy pomnik prof. Gerar­da Labu­dy oraz popier­sie Jana Paw­ła II. Na koniec tema­ty­ki naro­do­wej dzie­ci wyko­na­ły wspól­nie pra­cę pla­stycz­ną- sym­bo­licz­ną mapę Pol­ski. Kamie­nie przed­sta­wia­ją  góry, groch — wyży­ny,  zie­lo­na bibu­ła — pięk­ne nasze pol­skie lasy.


Wstecz