Pięk­na nasza Pol­s­ka cała 

1W min­ionym tygod­niu dzieci z grupy OP 5B posz­erzyły swo­ją wiedzę o Polsce. Zapoz­nały się z mapą kra­ju i z uksz­tał­towaniem terenu. Poz­nały także sąsi­adów Pol­s­ki, najważniejsze mias­ta, góry i rze­ki. Dzieci odbyły także “podróż” po naszej stol­i­cy — Warsza­w­ie. Poz­nały leg­endę “Wars i Sawa”, która przy­bliżyła im postać Syren­ki Warszawskiej.
Na pod­staw­ie zdjęć poz­nały także miejs­ca, które warto odwiedz­ić będąc w stol­i­cy. Dzieci także będąc na spac­erze, poz­nały naszą okolicę. Odwiedzil­iśmy pom­nik prof. Ger­ar­da Labudy oraz popier­sie Jana Pawła II. Na koniec tem­aty­ki nar­o­dowej dzieci wykon­ały wspól­nie pracę plas­ty­czną- sym­bol­iczną mapę Pol­s­ki. Kamie­nie przed­staw­ia­ją  góry, groch — wyżyny,  zielona bibuła — piękne nasze pol­skie lasy.


Wstecz