OP 5B w świe­cie teatru

1Teatr od daw­na budził w ludziach podziw i sza­cu­nek. Był jed­ną z form edu­ka­cji. Dla­cze­go więc nie wzbu­dzić w dzie­ciach zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką teatral­ną? Dzie­ci z gru­py OP 5B pozna­ły tajem­ni­czy świat teatru. Począt­ko­wo dowie­dzia­ły się jakie ele­men­ty wcho­dzą w skład teatru, co to jest kur­ty­na oraz co się dzie­je na scenie.
Póź­niej pozna­ły jego róż­ne for­my. Dzie­ci świet­nie się bawi­ły poprzez doświad­cza­nie – same stwo­rzy­ły teatr cie­ni za pomo­cą rączek. Gru­pę odwie­dził tak­że teatrzyk onli­ne z przed­sta­wie­niem pt. „Pino­kio”. Przed­sta­wie­nie bar­dzo zin­te­gro­wa­ło gru­pę. Następ­ne­go dnia dzie­ci pozna­ły kolej­ny rodzaj teatru. Był to teatr Kami­shi­bai. Wywo­dzi się z Japo­nii i jest tech­ni­ką czy­ta­nia i pre­zen­ta­cji książ­ki obraz­ko­wej. W ten spo­sób gru­pa wysłu­cha­ła baj­ki o Śpią­cej Kró­lew­nie. Uwień­cze­niem zajęć o tema­ty­ce teatral­nej było wyko­na­nie pacy­nek z drew­nia­nej łyż­ki. Dzie­ci mogły stwo­rzyć wybra­ne przez sie­bie posta­cie z bajek, a następ­nie stwo­rzyć wła­sne przed­sta­wie­nie teatralne.


Wstecz