OP 5B w świecie teatru

1Teatr od daw­na budz­ił w ludzi­ach podziw i sza­cunek. Był jed­ną z form edukacji. Dlaczego więc nie wzbudz­ić w dzieci­ach zain­tere­sowa­nia sztuką teatral­ną? Dzieci z grupy OP 5B poz­nały tajem­niczy świat teatru. Początkowo dowiedzi­ały się jakie ele­men­ty wchodzą w skład teatru, co to jest kur­ty­na oraz co się dzieje na scenie.
Później poz­nały jego różne formy. Dzieci świet­nie się baw­iły poprzez doświad­czanie – same stworzyły teatr cieni za pomocą rączek. Grupę odwiedz­ił także teatrzyk online z przed­staw­ie­niem pt. „Pinokio”. Przed­staw­ie­nie bard­zo zin­te­growało grupę. Następ­nego dnia dzieci poz­nały kole­jny rodzaj teatru. Był to teatr Kamishibai. Wywodzi się z Japonii i jest tech­niką czy­ta­nia i prezen­tacji książ­ki obrazkowej. W ten sposób gru­pa wysłuchała baj­ki o Śpiącej Królewnie. Uwieńcze­niem zajęć o tem­atyce teatral­nej było wyko­nanie pacynek z drew­ni­anej łyż­ki. Dzieci mogły stworzyć wybrane przez siebie posta­cie z bajek, a następ­nie stworzyć własne przed­staw­ie­nie teatralne.


Wstecz