admin@sp.luzino.pl

Wiel­ki suk­ces naszej szkoły!

czytelnictwo7 mar­ca 2018  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie otrzy­ma­ła w ramach „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” – edy­cja 2017/2018, dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 12 000 zło­tych na zakup nowych ksią­żek do biblio­te­ki. Jest to dla nas wiel­ka radość i satys­fak­cja, z któ­rą pra­gnie­my się podzie­lić. Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia przy­czy­nia­ją się do sta­łe­go roz­wo­ju naszej szko­ły. Czy­taj dalej

Woje­wódz­ki Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Poezji i Pro­zy Polskiej

laureatkiJak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji i Pro­zy Pol­skiej. Uczen­ni­ce naszej szko­ły w kate­go­rii kl. IV-VI zaję­ły nastę­pu­ją­ce miejsca:
I miej­sce –  Pau­la Tobias (kla­sa VI a)
II miej­sce –  Zuzan­na Sikor­ra (kla­sa VI b)
Czy­taj dalej

Nauczy­cie­le dosko­na­lą grę w szachy

Dnia 01.03.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się szko­le­nie dosko­na­la­ją­ce umie­jęt­no­ści gry w sza­chy. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia był Insty­tut Kształ­ce­nia Eko-Tur. Szko­le­nie to mia­ło na celu przy­po­mnie­nie zasad gry nauczy­cie­lom oraz zin­te­gro­wa­nie ich i umoż­li­wie­nie podzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­nia­mi. Dzię­ki temu gro­no nauczy­ciel­skie zdo­by­ło wie­dzę i umie­jęt­no­ści istot­ne w prze­pro­wa­dze­niu zajęć ze swo­imi uczniami.

XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

SONY DSCDnia 27.02.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych.
Czy­taj dalej

XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — etap szkolny

W dniach 22 – 23 lute­go 2018r. odbył się szkol­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

  • ucznio­wie klas III (12 uczniów),
  • ucznio­wie klas IV (12 uczniów),
  • ucznio­wie klas V (3 uczniów),
  • ucznio­wie klas VI (5 uczniów).

Lau­re­ata­mi szkol­ne­go eta­pu zosta­li ucznio­wie, któ­rzy osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki w swo­ich kate­go­riach: Czy­taj dalej

Uczy­my dzie­ci programować

8Ucznio­wie kla­sy I b wraz z wycho­waw­cą Ali­cją Klin­kosz przy­stą­pi­li do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go #Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać #. Jest on reali­zo­wa­ny w dru­gim pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2017/2018. Orga­ni­za­to­rem pro­gra­mu jest mar­ka EduSense.
Czy­taj dalej

Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożonarodzeniowej

7Dnia 26 stycz­nia 2018 r. odbył się w Sze­mu­dzie XIII Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół , gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomorskiego.
Czy­taj dalej

Reko­lek­cje 2018

W dniach 26 — 28 lute­go 2018r. ucznio­wie naszej szko­ły bio­rą udział w reko­lek­cjach wiel­ko­post­nych. W tym cza­sie zaję­cia lek­cyj­ne obo­wiąz­ko­we i dodat­ko­we nie odby­wa­ją się. Ponow­ne roz­po­czę­cie zajęć dydak­tycz­nych nastą­pi 01 mar­ca 2018r. Plan reko­lek­cji w załączniku.

PLAN REKOLEKCJI — klik­nij i pobierz

 

Recy­ta­to­rzy na start

Dnia 22 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Pro­zy i Poezji Pol­skiej dla klas IV — VI. W tur­nie­ju wzię­ło udział 10 uczest­ni­ków z klas IV — VI. Uczest­ni­cy przy­go­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyc­kie. Łącz­ny czas pre­zen­ta­cji, zgod­nie z regu­la­mi­nem, nie prze­kra­czał 6 minut. Czy­taj dalej

Szkol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny kl.III

Dnia 18 I 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 1 w Luzi­nie im. Lecha Bąd­kow­skie­go  prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje do Gmin­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go kl. III.  Wzię­ło w nich udział 21 uczniów. Każ­dy z uczest­ni­ków miał do wyko­na­nia 9 zadań (  5 zadań zamknię­tych  i 4  zada­nia otwar­te ) i mógł zdo­być 17 punktów.
Wyni­ki konkursu:

Czy­taj dalej

Walen­tyn­ki 2018

SONY DSC13 lute­go br. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le “Walen­tyn­ki”. Jed­nak ucznio­wie nale­żą­cy do koła wokal­ne­go znacz­nie wcze­śniej roz­po­czę­li przy­go­to­wa­nia do tego szcze­gól­ne­go dnia. Były pró­by, śpie­wy, szy­cie stro­jów, two­rze­nie deko­ra­cji. Wszyst­ko po to, aby zapre­zen­to­wać – po raz pierw­szy w naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści – walen­tyn­ko­we przed­sta­wie­nie. Czy­taj dalej