Dzień Zie­mi w grupie pani Martiny

122 kwiet­nia w przed­szkolu świę­towal­iśmy Dzień Zie­mi. Przy­ro­da to nieodłąc­zony ele­ment naszego życia, więc dban­ie o nią jest naszym obow­iązkiem. W tym dniu najmłod­si uczyli się, jak żyć eko­log­icznie i chronić naszą planetę.
Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem: „ O plan­etę  swo­ją dbam i porządek na niej trzy­mam!”. Przed­szko­la­ki z radoś­cią wykony­wały prace plas­ty­czne, oglą­dały insc­eniza­c­je przy­go­towane przez nauczy­cieli, wykony­wały doświad­czenia, oglą­dały filmy eduka­cyjne oraz uczest­niczyły w zabawach związanych z ochroną środowiska.


Wstecz