Dzień Zie­mi w gru­pie pani Martiny

122 kwiet­nia w przed­szko­lu świę­to­wa­li­śmy Dzień Zie­mi. Przy­ro­da to nie­od­łą­czo­ny ele­ment nasze­go życia, więc dba­nie o nią jest naszym obo­wiąz­kiem. W tym dniu naj­młod­si uczy­li się, jak żyć eko­lo­gicz­nie i chro­nić naszą planetę.
Tego­rocz­ne obcho­dy odby­ły się pod hasłem: „ O pla­ne­tę  swo­ją dbam i porzą­dek na niej trzy­mam!”. Przed­szko­la­ki z rado­ścią wyko­ny­wa­ły pra­ce pla­stycz­ne, oglą­da­ły insce­ni­za­cje przy­go­to­wa­ne przez nauczy­cie­li, wyko­ny­wa­ły doświad­cze­nia, oglą­da­ły fil­my edu­ka­cyj­ne oraz uczest­ni­czy­ły w zaba­wach zwią­za­nych z ochro­ną środowiska.


Wstecz