„Dzień Zie­mi” w gru­pie op 5A, op 6B, op 6C, op 6E

 Co roku 22 kwiet­nia na całym świe­cie obcho­dzo­ne jest wyjąt­ko­we świę­to – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Zie­mi. W tym waż­nym dniu powin­ni­śmy wszy­scy choć przez chwi­lę pomy­śleć o pla­ne­cie, na któ­rej żyje­my i o ota­cza­ją­cej nas przy­ro­dzie. Nasze przed­szko­la­ki tak­że uczą się, jak żyć ekologicznie.
W czwar­tek 22.04.2021r. dzie­ci z gru­py OP 5A, OP 6B, OP 6C, OP 6E szcze­gól­nie zasta­na­wia­ły się jak chro­nić nasz wspól­ny dom – Zie­mię, jak pomóc naszej pla­ne­cie, aby ten wspól­ny dom stał się czy­sty, zdro­wy i pięk­ny. Do tema­ty­ki zajęć wpro­wa­dził nas wiersz B. For­my pt: “Zie­mia”. Następ­nie oglą­da­li­śmy obraz­ki przed­sta­wia­ją­ce róż­ne miej­sca na naszej kuli ziem­skiej. Okre­śla­li­śmy czy nam się podo­ba­ją, czy też nie. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się o nie­bez­pie­czeń­stwach gro­żą­cych śro­do­wi­sku przy­rod­ni­cze­mu ze stro­ny czło­wie­ka. Dowie­dzie­li­śmy się dla­cze­go pojem­ni­ki na śmie­ci mają róż­ne kolo­ry oraz jak nale­ży segre­go­wać śmie­ci i dla­cze­go, a tak­że jak chro­nić nasze lasy, zwie­rzę­ta i rośli­ny. Każ­da gru­pa przed­szko­la­ków  wyko­na­ła pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne i dowie­dzia­ła się wśród zabaw i opo­wie­ści dużo cie­ka­wo­stek o naszej Zie­mi. Na koniec wszyst­kie dziel­ne przed­szko­la­ki otrzy­ma­ły meda­le. Ten dzień przy­niósł wie­le nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, cie­ka­wo­ści i fan­ta­stycz­nej zabawy.


a href=“javascript:history.go(-1)”>Wstecz