„Dzień Zie­mi” w grupie op 5A, op 6B, op 6C, op 6E

 Co roku 22 kwiet­nia na całym świecie obchod­zone jest wyjątkowe świę­to – Między­nar­o­dowy Dzień Zie­mi. W tym ważnym dniu powin­niśmy wszyscy choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyje­my i o otacza­jącej nas przy­rodzie. Nasze przed­szko­la­ki także uczą się, jak żyć ekologicznie.
W czwartek 22.04.2021r. dzieci z grupy OP 5A, OP 6B, OP 6C, OP 6E szczegól­nie zas­tanaw­iały się jak chronić nasz wspól­ny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspól­ny dom stał się czysty, zdrowy i piękny. Do tem­aty­ki zajęć wprowadz­ił nas wier­sz B. Formy pt: “Ziemia”. Następ­nie oglą­dal­iśmy obraz­ki przed­staw­ia­jące różne miejs­ca na naszej kuli ziem­skiej. Określal­iśmy czy nam się podoba­ją, czy też nie. Przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się o niebez­pieczeńst­wach grożą­cych środowisku przy­rod­niczemu ze strony człowieka. Dowiedzieliśmy się dlaczego pojem­ni­ki na śmieci mają różne kolory oraz jak należy seg­re­gować śmieci i dlaczego, a także jak chronić nasze lasy, zwierzę­ta i rośliny. Każ­da gru­pa przed­szko­laków  wykon­ała piękne prace plas­ty­czne i dowiedzi­ała się wśród zabaw i opowieś­ci dużo cieka­wostek o naszej Zie­mi. Na koniec wszys­tkie dzielne przed­szko­la­ki otrzy­mały medale. Ten dzień przyniósł wiele nieza­pom­ni­anych wrażeń, cieka­woś­ci i fan­tasty­cznej zabawy.


a href=“javascript:history.go(-1)”>Wstecz