Hodowla fasoli w II c

Uczniowie klasy II c, wraz z początkiem mar­ca, rozpoczęli hodowlę fasoli.Celem pro­jek­tu było m. in. omówie­nie etapów kiełkowa­nia fasoli, pielęg­nowanie cier­pli­woś­ci i tros­ki o roślinę, zdoby­wanie wiedzy na tem­at życia roślin. Pro­jekt zakończył się sukce­sem, uczniowie wyhodowali okaza­łe rośliny, co moż­na zaob­ser­wować na dołąc­zonej relacji.
Wstecz