Hodow­la faso­li w II c

Ucznio­wie kla­sy II c, wraz z począt­kiem mar­ca, roz­po­czę­li hodow­lę faso­li.Celem pro­jek­tu było m. in. omó­wie­nie eta­pów kieł­ko­wa­nia faso­li, pie­lę­gno­wa­nie cier­pli­wo­ści i tro­ski o rośli­nę, zdo­by­wa­nie wie­dzy na temat życia roślin. Pro­jekt zakoń­czył się suk­ce­sem, ucznio­wie wyho­do­wa­li oka­za­łe rośli­ny, co moż­na zaob­ser­wo­wać na dołą­czo­nej relacji.
Wstecz