Sian­ie owsa w OP3

3Przed­szko­la­ki poz­nały etapy sia­nia zboża, porówny­wały wygląd nasion, a następ­nie samodziel­nie zasi­ały owies. Wszys­tkie dzieci otrzy­mały don­icz­ki, które napełniły ziemią, posy­pały ziarenka­mi, pod­lały i postaw­iły na para­pecie. Przed świę­ta­mi maluchy ozdo­biły don­icz­ki i zabrały je do domu.
W swoich poko­jach obser­wowały jak kiełkował i rósł owies, który pod­czas świąt był ozdobą wielka­noc­nego stołu, razem z wcześniej przy­go­towany­mi w przed­szkolu dekoracjami.


Wstecz