Sia­nie owsa w OP3

3Przed­szko­la­ki pozna­ły eta­py sia­nia zbo­ża, porów­ny­wa­ły wygląd nasion, a następ­nie samo­dziel­nie zasia­ły owies. Wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ły donicz­ki, któ­re napeł­ni­ły zie­mią, posy­pa­ły zia­ren­ka­mi, pod­la­ły i posta­wi­ły na para­pe­cie. Przed świę­ta­mi malu­chy ozdo­bi­ły donicz­ki i zabra­ły je do domu.
W swo­ich poko­jach obser­wo­wa­ły jak kieł­ko­wał i rósł owies, któ­ry pod­czas świąt był ozdo­bą wiel­ka­noc­ne­go sto­łu, razem z wcze­śniej przy­go­to­wa­ny­mi w przed­szko­lu dekoracjami.


Wstecz