Pod­sumowanie konkur­su rodzin­nego „JAJKO NIESPODZIANKA” w grupie OP 4B

1W miesiącu mar­cu w grupie OP 4B został zor­ga­ni­zowany konkurs rodzin­ny pt. „Jajko Niespodzian­ka”. Zadaniem przed­szko­laków było wyko­nanie z pomocą rodziny przestrzen­nej pra­cy plas­ty­czno-tech­nicznej – jaj­ka niespodzian­ki. Wpłynęło 14 wspani­ałych prac.
Wyłonie­nie zwycięzców było niezwyk­le trudne, ponieważ wszys­tkie prace wyko­nane były na wysokim poziomie. Nagrod­zono następu­jące prace:

I miejs­ca – Kacper Sobczak
II miejsce – Alan Loewnau
III miejsce – Lidia Szpreniec
Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com i dzięku­je­my dzieciom oraz rodz­i­com biorą­cym udzi­ał  w konkur­sie za zaangażowanie.


Wstecz