Pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su rodzin­ne­go „JAJKO NIESPODZIANKA” w gru­pie OP 4B

1W mie­sią­cu mar­cu w gru­pie OP 4B został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs rodzin­ny pt. „Jaj­ko Nie­spo­dzian­ka”. Zada­niem przed­szko­la­ków było wyko­na­nie z pomo­cą rodzi­ny prze­strzen­nej pra­cy pla­stycz­no-tech­nicz­nej – jaj­ka nie­spo­dzian­ki. Wpły­nę­ło 14 wspa­nia­łych prac.
Wyło­nie­nie zwy­cięz­ców było nie­zwy­kle trud­ne, ponie­waż wszyst­kie pra­ce wyko­na­ne były na wyso­kim pozio­mie. Nagro­dzo­no nastę­pu­ją­ce prace:

I miej­sca – Kac­per Sobczak
II miej­sce – Alan Loewnau
III miej­sce – Lidia Szpreniec
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i dzię­ku­je­my dzie­ciom oraz rodzi­com bio­rą­cym udział  w kon­kur­sie za zaangażowanie.


Wstecz