Arty­stycz­ne two­ry z recy­klin­gu z oka­zji Dnia Zie­mi w II c

W minio­nym tygo­dniu obcho­dzi­li­śmy Dzień Zie­mi. Jak mło­dy czło­wiek może dbać o naszą pla­ne­tę? Dając nowe życie znisz­czo­nym, nie­po­trzeb­nym przed­mio­tom! Nasza wyobraź­nia pozwo­li nam dowol­nie prze­ista­czać sta­re mate­ria­ły w nowe, zaska­ku­ją­ce twory.
Ucznio­wie kla­sy II c wyko­na­li róż­no­rod­ne pra­ce z recy­klin­gu – niech sta­no­wią one źró­dło inspi­ra­cji. Pamię­taj­my, że recy­kling sprzy­ja oszczęd­no­ści ener­gii, śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go oraz surowców.

Wstecz