admin@sp.luzino.pl

Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi ucznio­wie na zaję­ciach języ­ka kaszub­skie­go   samo­dziel­nie zro­bi­li gofry. Było to słod­kie pod­su­mo­wa­nie tema­tów zwią­za­nych z kuch­nią. Przed skosz­to­wa­niem swo­ich wypie­ków każ­dy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz spo­sób ich przy­go­to­wa­nia. Było to rewe­la­cyj­ne ćwi­cze­nie języ­ko­we, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczniów.

Lin­gwi­stycz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkol­ne eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odby­ły się we wto­rek, 21 listo­pa­da 2017 r. W szkol­nym eta­pie wzię­ło udział pię­cio­ro uczniów klas I‑IV w kate­go­rii „język angiel­ski”. Kla­sy I‑II repre­zen­to­wa­li: Anto­ni­na Rosak – 1f,  Adam Kaczy­kow­ski – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy III — IV rez­pre­zen­to­wa­ło dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f. Czy­taj dalej

Andrzej­ki w bibliotece!

SONY DSC30 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na  zapro­si­ła kla­sy dru­gie na andrzej­ki do biblioteki.W gabi­ne­cie wróżb posłu­cha­li­śmy opo­wia­da­nia z książ­ki pt „Nie­zwy­kłe przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek” J .Bed­na­rek, o skar­pet­ce pierw­szej, któ­ra marzy­ła o wiel­kiej sła­wie, speł­ni­ła swo­je pra­gnie­nie i zosta­ła gwiaz­dą seria­lu tele­wi­zyj­ne­go. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy lite­rac­kie Macieja

SONY DSCMaciej Kel­ler — uczeń kla­sy III c Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w  Luzi­nie odno­si licz­ne  suk­ce­sy literackie.Już w kla­sie dru­giej zajął I miej­sce w XXIII   Pomor­skim Kon­kur­sie „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, w kate­go­rii: pra­ca lite­rac­ka – poezja oraz został lau­re­atem w kon­kur­sie „Moja recen­zja”, w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „ Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. Czy­taj dalej

Muzycz­na przerwa

Ucznio­wie klas SONY DSCI‑III są zachwy­ce­ni nowym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych. Od 13 listo­pa­da 2017 r. dzie­ci mogą uczest­ni­czyć w ini­cja­ty­wie “Muzycz­na prze­rwa”. Pod­czas dłu­giej prze­rwy ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ją się na hol ape­lo­wy, by tam brać udział w fan­ta­stycz­nej, tanecz­nej przygodzie.
Czy­taj dalej

Dys­ko­te­ka andrzejkowa

SONY DSC21 listo­pa­da w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa dla klas IV – VI. Pod­czas zaba­wy nie zabra­kło naj­więk­szych tanecz­nych prze­bo­jów z ostat­nich mie­się­cy. Ucznio­wie świet­nie się bawi­li przy muzy­ce dys­ko­te­ko­wej. Oprócz tań­ca, tego dnia, jak każe tra­dy­cja nie oby­ło się bez wróżb. Czy­taj dalej

 „Rok 2017- rokiem Józe­fa Piłsudskiego”

Biblio­te20171113_091407ka szkol­na z oka­zji 150 uro­dzin Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go przede dniu Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski  oraz w związ­ku z ogło­sze­niem roku 2017 rokiem Józe­fa Pił­sud­skie­go przy­go­to­wa­ła wysta­wę por­tre­tów i zdjęć uka­zu­ją­cych Mar­szał­ka jako przy­wód­cę Naro­du, oby­wa­te­la, wizjo­ne­ra oraz wiel­ki auto­ry­tet dla Pola­ków. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z oso­bą Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go poprzez zapro­po­no­wa­ną wystawę.

Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Patriotycznej

patr18 listo­pa­da w Miej­skim Domu Kul­tu­ry w Gdy­ni odbył się X Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Patrio­tycz­nej. Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 w Luzi­nie repre­zen­to­wa­ło czwo­ro uczniów – Zuzan­na Klas, Hubert Kle­in, Anto­ni Wit­t­stock i Oli­wia Jagu­siak. Kon­kurs cie­szył się  dużym zain­te­re­so­wa­niem – w kate­go­riach szkół pod­sta­wo­wych wzię­ło udział ponad 40 uczest­ni­ków. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autorskie

SONY DSCDnia 14 listo­pa­da ucznio­wie klas V Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­zwy­kłym spo­tka­niu, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez biblio­te­kę szkol­ną  z autor­ką książ­ki „Tajem­ni­ce gro­du Wej­he­ra”- panią Moni­ką Kubi­siak.  Książ­ka jest powie­ścią przy­go­do­wą ‚będą­cą jed­no­cze­śnie prze­wod­ni­kiem dla dzie­ci i ich rodzi­ców po Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Świę­to Niepodległości

SONY DSC10 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczczo­no Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Ucznio­wie w tym dniu ubra­ni byli w odświęt­ne stro­je, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi. Tego dnia zaję­cia lek­cyj­ne poświę­co­ne były głów­nie histo­rii nasze­go kra­ju. Czy­taj dalej