Gramy i pięknie wymawiamy

W ostat­nim cza­sie z okazji obchodów Europe­jskiego Dnia Logope­dy w naszej szkole zor­ga­ni­zowano konkurs „Moja gra logope­dy­cz­na”, na który wpłynęło wiele fan­tasty­cznych i kolorowych prac. Wszys­tkie gry zostały pozy­ty­wnie oce­nione przez jury i co najważniejsze wyko­rzys­tane pod­czas zajęć logope­dy­cznych u pani Karoliny Mach i Weroni­ki Engelbrecht

Utr­walanie zabur­zonych głosek to pro­ces niezwyk­le dłu­gi i trud­ny, dlat­ego aby zaję­cia nie były monot­onne wyko­rzys­tu­je się różne, ciekawe i przede wszys­tkim zachę­ca­jące do pra­cy pomoce dydak­ty­czne. Takie właśnie są gry wyko­nane przez naszych uczniów, które zdobyły same pozy­ty­wne opinie od dzieci uczęszcza­ją­cych na ter­apię logope­dy­czną. By pokazać, jak świet­nie dzieci uczyły się poprzez zabawę, stwor­zono krót­ki filmik.

Wstecz