Gra­my i pięk­nie wymawiamy

W ostat­nim cza­sie z oka­zji obcho­dów Euro­pej­skie­go Dnia Logo­pe­dy w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no kon­kurs „Moja gra logo­pe­dycz­na”, na któ­ry wpły­nę­ło wie­le fan­ta­stycz­nych i kolo­ro­wych prac. Wszyst­kie gry zosta­ły pozy­tyw­nie oce­nio­ne przez jury i co naj­waż­niej­sze wyko­rzy­sta­ne pod­czas zajęć logo­pe­dycz­nych u pani Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engelbrecht

Utrwa­la­nie zabu­rzo­nych gło­sek to pro­ces nie­zwy­kle dłu­gi i trud­ny, dla­te­go aby zaję­cia nie były mono­ton­ne wyko­rzy­stu­je się róż­ne, cie­ka­we i przede wszyst­kim zachę­ca­ją­ce do pra­cy pomo­ce dydak­tycz­ne. Takie wła­śnie są gry wyko­na­ne przez naszych uczniów, któ­re zdo­by­ły same pozy­tyw­ne opi­nie od dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych na tera­pię logo­pe­dycz­ną. By poka­zać, jak świet­nie dzie­ci uczy­ły się poprzez zaba­wę, stwo­rzo­no krót­ki filmik.

Wstecz