Uczy­my dzie­ci programować

4W ramach III edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu „Uczy­my dzie­ci pro­gra­mo­wać”, ucznio­wie kla­sy I d kodo­wa­li na spe­cjal­nie do tego stwo­rzo­nej macie. Tema­tem prze­wod­nim było zna­ne wszyst­kim przy­sło­wie „W mar­cu jak w garncu”.
Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie jest zna­cze­nie  tych słów, odkry­ły obra­zek scho­wa­ny pod pyta­nia­mi i zagad­ka­mi, stwo­rzy­ły wzór na pod­sta­wie poda­nych koor­dy­na­tów, oraz zako­do­wa­ły tra­sę dla Ozo­bo­ta. Zaję­cia tego typu to nie tyl­ko dobra zaba­wa, ale rów­nież sprzy­ja­nie w roz­wi­ja­niu logicz­ne­go i kon­struk­tyw­ne­go myśle­nia oraz nauka współ­pra­cy w grupie.


Wstecz