Ogólnopol­s­ki pro­gram kreaty­wnej gim­nasty­ki z lwem Lolkiem

1Dzieci z grupy OP 3 uczest­niczyły w ogólnopol­skim trzyd­niowym wyzwa­niu Roar Adven­ture. To pro­gram, gdzie lew Lolek zaprasza dzieci do przeży­cia wspól­nej przy­gody. Zaję­cia prowad­zone są w formie opowieś­ci ruchowo-roz­cią­ga­jącej. Przed­szko­la­ki były bard­zo zaan­gażowane wykony­wanie zadań wspól­nie z lwem Lolkiem.
Dzieci prze­jęły się infor­ma­cją o skradzionej krowie i każde zadanie zapro­ponowane przez Lwa wykony­wały ze staran­noś­cią, by ją odnaleźć. Gdy okaza­ło się, że krowa nie została skradziona tylko zro­biła sobie przechadzkę do innych krów, przed­szko­la­ki bard­zo się śmi­ały i uznały, że zro­biła psikusa Szery­fowi. Za akty­wne wykony­wanie gim­nasty­ki otrzy­mały odz­nakę i kolorowanki.


Wstecz