Ogól­no­pol­ski pro­gram kre­atyw­nej gim­na­sty­ki z lwem Lolkiem

1Dzie­ci z gru­py OP 3 uczest­ni­czy­ły w ogól­no­pol­skim trzy­dnio­wym wyzwa­niu Roar Adven­tu­re. To pro­gram, gdzie lew Lolek zapra­sza dzie­ci do prze­ży­cia wspól­nej przy­go­dy. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w for­mie opo­wie­ści rucho­wo-roz­cią­ga­ją­cej. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ne wyko­ny­wa­nie zadań wspól­nie z lwem Lolkiem.
Dzie­ci prze­ję­ły się infor­ma­cją o skra­dzio­nej kro­wie i każ­de zada­nie zapro­po­no­wa­ne przez Lwa wyko­ny­wa­ły ze sta­ran­no­ścią, by ją odna­leźć. Gdy oka­za­ło się, że kro­wa nie zosta­ła skra­dzio­na tyl­ko zro­bi­ła sobie prze­chadz­kę do innych krów, przed­szko­la­ki bar­dzo się śmia­ły i uzna­ły, że zro­bi­ła psi­ku­sa Sze­ry­fo­wi. Za aktyw­ne wyko­ny­wa­nie gim­na­sty­ki otrzy­ma­ły odzna­kę i kolorowanki.


Wstecz