Zapro­sze­nie do kon­kur­su „ONI DLA NAS MY DLA NICH”

1Zbli­ża się Wiel­ka­noc, okres kie­dy wraz z rodzi­ną spę­dza­my wspól­nie czas. Cie­szy­my się tymi wspól­ny­mi chwi­la­mi, ale tak­że zmia­na­mi jakie zacho­dzą w przy­ro­dzie.  Budzą­ca się po zimie przy­ro­da nastra­ja nas bar­dzo opty­mi­stycz­nie. Są jed­nak oso­by, któ­re w tym cza­sie czu­ją się bar­dzo przy­gnę­bio­ne, gdyż nie mają z kim spę­dzać tych świąt.
Oso­by star­sze, któ­re z róż­nych powo­dów prze­by­wa­ją w domach pomo­cy. Te oso­by, tak jak nasi dziad­ko­wie wło­ży­li dużo pra­cy i zaan­ga­żo­wa­nia w budo­wę nasze­go spo­łe­czeń­stwa (poprzez swo­ja pra­cę zawo­do­wą, wycho­wa­nie dzie­ci). Okaż­my im sza­cu­nek i empa­tie wyko­nu­jąc kart­ki z życze­nia­mi, aby wie­dzie­li, że jest ktoś, kto o nich pamię­ta. Samo­rząd Szkol­ny zapra­sza do kon­kur­su na kart­ki wiel­ka­noc­ne pt:  „ONI DLA NAS MY DLA NICH”. Naj­ład­niej­sze kart­ki zosta­ną prze­sła­ne do Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Wej­he­ro­wie. Kart­ki umiesz­cza­my na stro­nie: https://padlet.com/asitny/wnjpp6aws770jruq i pod­pi­su­je­my imie­niem, nazwi­skiem oraz kla­są.  Każ­dy może oddać swój głos poprzez pod­nie­sio­ny kciuk. Kon­kurs trwa do 30 mar­ca. Wyni­ki ogło­si­my 31-03-2021.

Wstecz