Zaprosze­nie do konkur­su „ONI DLA NAS MY DLA NICH”

1Zbliża się Wielka­noc, okres kiedy wraz z rodz­iną spędza­my wspól­nie czas. Cieszymy się tymi wspól­ny­mi chwil­a­mi, ale także zmi­ana­mi jakie zachodzą w przy­rodzie.  Budzą­ca się po zimie przy­ro­da nas­tra­ja nas bard­zo optymisty­cznie. Są jed­nak oso­by, które w tym cza­sie czu­ją się bard­zo przygnębione, gdyż nie mają z kim spędzać tych świąt.
Oso­by starsze, które z różnych powodów prze­by­wa­ją w domach pomo­cy. Te oso­by, tak jak nasi dzi­ad­kowie włożyli dużo pra­cy i zaan­gażowa­nia w budowę naszego społeczeńst­wa (poprzez swo­ja pracę zawodową, wychowanie dzieci). Okażmy im sza­cunek i empatie wykonu­jąc kart­ki z życzeni­a­mi, aby wiedzieli, że jest ktoś, kto o nich pamię­ta. Samorząd Szkol­ny zaprasza do konkur­su na kart­ki wielka­noc­ne pt:  „ONI DLA NAS MY DLA NICH”. Najład­niejsze kart­ki zostaną przesłane do Domu Pomo­cy Społecznej w Wejherowie. Kart­ki umieszcza­my na stron­ie: https://padlet.com/asitny/wnjpp6aws770jruq i pod­pisu­je­my imie­niem, nazwiskiem oraz klasą.  Każdy może odd­ać swój głos poprzez pod­nie­siony kciuk. Konkurs trwa do 30 mar­ca. Wyni­ki ogłosimy 31-03-2021.

Wstecz