Dzień Kobiet w kla­sie Ia

18 mar­ca dziew­czyn­ki z kla­sy I a- jak na praw­dzi­we damy przy­sta­ło- obcho­dzi­ły Dzień Kobiet. Chłop­cy z naszej kla­sy zaśpie­wa­li swo­im kole­żan­kom „Sto lat”, zło­ży­li im życze­nia oraz dziel­nie foto­gra­fo­wa­li kla­so­wą koronacje.
Dziew­czyn­ki otrzy­ma­ły rów­nież pre­zen­ty, któ­ry­mi były zachwycone.


Wstecz