Eks­pe­ry­ment z solą

4Ucznio­wie klas czwar­tych pod­czas zajęć zdal­nych samo­dziel­nie wyko­ny­wa­li doświad­cze­nie, wyma­ga­ją­ce od nich wie­le cier­pli­wo­ści, a któ­re zobra­zo­wa­ło pro­ces kry­sta­li­za­cji soli. W sło­icz­ku dzie­ci wyko­na­ły roz­twór nasy­co­ny z wody i soli kuchennej.
Następ­nie gdy taki roz­twór powstał i sól nie chcia­ła się już roz­pusz­czać, w sło­iku został umiesz­czo­ny paty­czek z przy­wią­za­nym sznur­kiem i odsta­wio­ny w cie­płe miej­sce.  Już po kil­ku dniach dzie­ci infor­mo­wa­ły, że na sznur­ku poja­wi­ły się pierw­sze krysz­tał­ki, któ­rych z dnia na dzień było coraz wię­cej. Po oko­ło dwóch tygo­dniach woda nie­mal cał­ko­wi­cie wypa­ro­wa­ła, moż­na było wycią­gnąć wnio­ski, że  pod­czas paro­wa­nia wody ze sło­ika sól ule­ga kry­sta­li­za­cji i osa­dza się na ścian­kach sło­ika i sznu­recz­ku w posta­ci małych krysz­tał­ków. Takie samo­dziel­ne doświad­cze­nia uczą lepiej rozu­mieć i pozna­wać przy­ro­dę oraz ota­cza­ją­cy nas świat. Zosta­ną one na pew­no na dłu­go w pamię­ci. Kolej­nym doświad­cze­niem będzie hodow­la fasol­ki w sło­iku, o któ­rym napi­sze­my już niedługo.


Wstecz