Ekspery­ment z solą

4Uczniowie klas czwartych pod­czas zajęć zdal­nych samodziel­nie wykony­wali doświad­cze­nie, wyma­ga­jące od nich wiele cier­pli­woś­ci, a które zobra­zowało pro­ces krys­tal­iza­cji soli. W słoiczku dzieci wykon­ały roztwór nasy­cony z wody i soli kuchennej.
Następ­nie gdy taki roztwór pow­stał i sól nie chci­ała się już roz­puszczać, w słoiku został umieszc­zony paty­czek z przy­wiązanym sznurkiem i odstaw­iony w ciepłe miejsce.  Już po kilku dni­ach dzieci infor­mowały, że na sznurku pojaw­iły się pier­wsze krysz­tał­ki, których z dnia na dzień było coraz więcej. Po około dwóch tygod­ni­ach woda niemal całkowicie wyparowała, moż­na było wyciągnąć wnios­ki, że  pod­czas parowa­nia wody ze słoi­ka sól ule­ga krys­tal­iza­cji i osadza się na ściankach słoi­ka i sznureczku w postaci małych krysz­tałków. Takie samodzielne doświad­czenia uczą lep­iej rozu­mieć i poz­nawać przy­rodę oraz otacza­ją­cy nas świat. Zostaną one na pewno na dłu­go w pamię­ci. Kole­jnym doświad­cze­niem będzie hodowla fasol­ki w słoiku, o którym napisze­my już niedługo.


Wstecz