Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów w IIa

Kaszubi-IIA19 mar­ca z oka­zji Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów ucznio­wie kla­sy II a, by uczcić to świę­to i poka­zać przy­na­leż­ność do „Małej Ojczy­zny” – ubra­li się w bar­wach fla­gi kaszub­skiej. Ubra­nia swo­je przy­ozdo­bi­li rów­nież koty­lio­nem fla­gi kaszub­skiej. Na edu­ka­cji muzycz­nej odśpie­wa­li­śmy wspól­nie hymn kaszub­ski oraz Kaszub­skie nuty.
Obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję przy­go­to­wa­ną przez uczniów naszej szko­ły. Wcze­śniej zwie­dzi­li­śmy szkol­ną izbę regio­nal­ną, gdzie dzie­ci mia­ły oka­zję zapo­znać się wyglą­dem izby i kuch­ni ludzi żyją­cych daw­niej na Kaszu­bach oraz z narzę­dzia­mi jaki­mi posłu­gi­wa­li się daw­niej kaszu­bi. Na koniec zro­bi­li­śmy pamiąt­ko­we zdjęcie.

Wstecz