Co wspól­ne­go ma Tech­no­lo­gia Infor­ma­cyj­no-Komu­ni­ka­cyj­na i kolorowanie? 

6Ucznio­wie kla­sy II c zapra­sza­ją do świa­ta roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści. Co wspól­ne­go ma TIK i kolo­ro­wa­nie? Dzię­ki apli­ka­cji Quiver zwy­kła kolo­ro­wan­ka prze­mie­nia się w trój­wy­mia­ro­wy obiekt, któ­re­go kolo­ry­sty­ka uza­leż­nio­na jest od wyko­rzy­sta­nych, przez nas, kredek.
Połą­cze­nie świa­ta real­ne­go z nało­żo­ną na nie­go gra­fi­ką 3D było dla uczniów magicz­nym zjawiskiem.


Wstecz