Co wspól­nego ma Tech­nolo­gia Infor­ma­cyjno-Komu­nika­cyj­na i kolorowanie? 

6Uczniowie klasy II c zaprasza­ją do świa­ta rozsz­er­zonej rzeczy­wis­toś­ci. Co wspól­nego ma TIK i kolorowanie? Dzię­ki aplikacji Quiver zwykła kolorowan­ka przemienia się w trójwymi­arowy obiekt, którego kolorysty­ka uza­leżniona jest od wyko­rzys­tanych, przez nas, kredek.
Połącze­nie świa­ta real­nego z nałożoną na niego grafiką 3D było dla uczniów mag­icznym zjawiskiem.


Wstecz