Och, szy­cie!

8Och, szy­cie! Ucznio­wie kla­sy II c uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach z szy­cia mini podu­szek. Zaję­cia mia­ły na celu, m. in. pobu­dze­nie i uspraw­nia­nie moto­ry­ki małej, dosko­na­le­nie koor­dy­na­cji oko-ręka, roz­wi­ja­nie samo­dziel­no­ści, inte­gra­cję zespo­łu klasowego.
Podob­no zasy­pia­jąc, na jed­nej z takich podu­szek, rodzą się pięk­ne sny…


Wstecz