Dzień Jed­no­ści Kaszubów

Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów-pre­zen­ta­cja do pobrania←kliknij tutaj

1Kaszu­bi to wyjąt­ko­wa gru­pa etno­gra­ficz­na zamiesz­ku­ją­ca Pomo­rze Gdań­skie i wschod­nią część Pomo­rza Zachod­nie­go. Mają­ca boga­tą tra­dy­cję, oby­cza­je, wła­sny język czy pięk­ne kra­jo­bra­zy, nazy­wa­ne  Szwaj­ca­rią Kaszubską.
Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów jest wyda­rze­niem, któ­re ma poka­zać wyjąt­ko­we pocho­dze­nie tutej­szej spo­łecz­no­ści i poka­zać dzie­dzic­two kul­tu­ro­we przod­ków. Jed­nym z obo­wiąz­ko­wych punk­tów obcho­dów świę­ta jest tur­niej gry w tra­dy­cyj­ną kaszub­ską grę kar­cia­ną „Baś­kę”. Pięk­ną atrak­cję sta­no­wi też prze­jazd pocią­giem Trans­cas­su­bia, pod­czas któ­rej Kaszu­bi mani­fe­stu­ją swo­ją Jed­ność. Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów jest świę­tem usta­no­wio­nym na pamiąt­kę pierw­szej pisem­nej wzmian­ki o Kaszu­bach z dnia 19 mar­ca 1238 r. Cho­dzi o wysta­wio­ny przez papie­ża Grze­go­rza IX dla ksią­żąt Zachod­nie­go Pomo­rza tytuł “dux Sla­vo­rum et Cas­su­bia” (ksią­żę Sło­wian i Kaszub). Tytu­łu tego uży­wał ksią­żę Bar­nim I. W tym wyjąt­ko­wym dniu nasza spo­łecz­ność szkol­na inte­gru­je się w szcze­gól­ny spo­sób, by poka­zać wszyst­kim praw­dzi­wą jed­ność kul­tu­ro­wą na Kaszubach.

Wstecz