Dzień Jed­noś­ci Kaszubów

Dzień Jed­noś­ci Kaszubów-prezen­tac­ja do pobrania←kliknij tutaj

1Kaszu­bi to wyjątkowa gru­pa etno­graficz­na zamieszku­ją­ca Pomorze Gdańskie i wschod­nią część Pomorza Zachod­niego. Mają­ca bogatą trady­cję, oby­cza­je, włas­ny język czy piękne kra­jo­brazy, nazy­wane  Szwa­j­car­ią Kaszubską.
Dzień Jed­noś­ci Kaszubów jest wydarze­niem, które ma pokazać wyjątkowe pochodze­nie tute­jszej społecznoś­ci i pokazać dziedz­ict­wo kul­tur­owe przod­ków. Jed­nym z obow­iązkowych punk­tów obchodów świę­ta jest turniej gry w trady­cyjną kaszub­ską grę kar­cianą „Baśkę”. Piękną atrakcję stanowi też prze­jazd pociągiem Tran­scas­subia, pod­czas której Kaszu­bi man­i­fes­tu­ją swo­ją Jed­ność. Dzień Jed­noś­ci Kaszubów jest świętem ustanowionym na pamiątkę pier­wszej pisem­nej wzmi­an­ki o Kaszubach z dnia 19 mar­ca 1238 r. Chodzi o wys­taw­iony przez papieża Grze­gorza IX dla książąt Zachod­niego Pomorza tytuł “dux Sla­vo­rum et Cas­subia” (książę Słowian i Kaszub). Tytułu tego uży­wał książę Barn­im I. W tym wyjątkowym dniu nasza społeczność szkol­na inte­gru­je się w szczegól­ny sposób, by pokazać wszys­tkim prawdzi­wą jed­ność kul­tur­ową na Kaszubach.

Wstecz