Wyjąt­ko­wy Dzień Psa w świe­tli­cy szkolnej

19 mar­ca w świe­tli­cy odbył Dzień Psa-naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la czło­wie­ka. Z tej oka­zji panie ze świe­tli­cy zapo­zna­ły świe­tli­cza­ki z róż­ny­mi rasa­mi psów oraz cie­ka­wost­ka­mi o psach i ich zwy­cza­jach oraz obo­wiąz­kach wobec nich.
Dzie­ci dowie­dzia­ły się, że psy mają dosko­na­ły węch i słuch, dla­te­go pra­cu­ją w poli­cji, ratu­ją ludzi i poma­ga­ją nie­wi­do­mym w codzien­nym życiu. Naj­więk­szym zasko­cze­niem była wizy­ta dwóch małych, bia­łych psia­ków, któ­rych wła­ści­ciel­ką jest pani Agniesz­ka. Suza i Koko, bo tak nazy­wa­ły się dwa pie­ski przy­nio­sły dużo rado­ści i wywo­ła­ły uśmiech na twa­rzach naszych dzie­ci świe­tli­co­wych. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li też pięk­ną pra­cę pla­stycz­no-tech­nicz­ną przed­sta­wia­ją­cą naszych ulu­bień­ców. Ten dzień zosta­nie zapew­ne na dłu­go w naszej pamięci.


Wstecz